• فارسی
  • English

تامین و فروش انواع پمپ(pump)

تامین و فروش انواع پمپ (Pump)

دسته بندي پمپ ها
●مقدمه
● تعریف پمپ
● دسته بندي پمپ ها
● پمپ هاي رفت و برگشتی
• پمپ پیستونی
• پمپ انگشتی
• پمپ دیافراگمی
● پمپ هاي دوار
• پمپ چرخ دنده اي
• پمپ تیغه اي
• پمپ پیچی
• پمپ زائددار
● پمپ هاي دینامیک
• پمپ هاي گریز از مرکز
• طبقه بندي پمپ هاي گریز از مرکز
• تعداد مراحل در پمپ هاي گریز از مرکز
● انتخاب نوع پمپ
• مقدمه

پمپ از قدیمی ترین دستگاه هایی است که مورد استفاده بشر بوده است. از نخستین استفاده هاي این دستگاه استخراج آب از اعماق زمین بوده است.با پیشرفت علم، فناوري و صنعت امروز، پمپ به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.

برخی از موارد استفاده آن عبارتند از:
 استخراج آب از اعماق زمین
 استخراج نفتاز مخازن کوچک نفتی
 استفاده گسترده در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
 استفاده در صنایع غذایی
 استفاده در سیستم هاي تهویه هوا
 استفاده در شستو شو
 استفاده در پزشکی مانند قلب مصنوعی ، دندانپزشکی و …

تعریف پمپ (Pump) :

پمپ به دستگاهی اطلاق می شود که به مایع انرژي می دهد و باعث می شود که مایع از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل شود.
به طور کلی پمپ ها را می توان به صورت پمپ هاي دینامیک (dynamic) و جابجایی (displacement) دسته بندي کرد.
پمپ هاي جابجایی : در این نوع پمپ ها ، انرژي به صورت متناوب با استفاده از اعمال نیرو به یکی از چند مرز متحرك که داراي حجمی از سیال است به سیال اضافه شده و موجب افزایش فشار سیال می شود.

پمپ هاي دینامیک :
اساس کار این نوع پمپ ها بر اساس افزودن انرژي جنبشی به مایعات است.
این انرژي غالبا بر اساس سرعت دادن و حرکت دادن به مایع از طریق پروانه ها به مایع منتقل می شود.
مقداري از انرژي جنبشی تولید شده در داخل پمپ به مایع منتقل می شود و مقداري دیگر نیز در مجراي خروجی )پمپ( بر اساس ساختمان آن به انرژي فشاري تبدیل می شود.
در ادامه دسته بندي کامل پمپ ها ارائه می گردد.

پمپ هاي رفت و برگشتی (Reciprocating Pump) :

این پمپ ها داراي یک پیستون، انگشتی (Plunger) و یا دیافراگم هستند که در یک سیلندر قرار گرفته و حرکت تناوبی دارند و سوپاپ هایی در مسیر ورود و خروج مایع قرار دارد که جریان راکنترل می کنند.
در اثر حرکت رفت و برگشتی پیستون، انگشتی و یا دیافراگم در سیلندر یک خلا نسبی بوجود می آید.
در نتیجه فشار جوي هوا، مایع را از دریچه ورودي پمپ وارد سیلندر می کند و درحرکت بعدي در اثر فشار وارده از طرف پیستون، انگشتی و یا دیافراگم ، مایع از دریچه خروجی پمپ با فشار زیاد خارج می شود.
انواع پمپهاي رفتو برگشتی عبارتند از:
-1 پمپ پیستونی (Piston Pump)
-2 پمپ انگشتی (Plunger Pump)
-3 پمپ دیافراگمی (Diaphragm Pump)

پمپ پیستونی : (Piston Pump)

این نوع پمپها به صورت یکضربه )یک عمله(Single Acting و یا دو ضربه )دو عمله (Acting Double می باشند.
در پمپ پیستونی یک ضربه ، یک حرکت پیستون بمنظور ایجاد خلا و ورود مایع انجام می شود و (Suction) حرکت بعدي مایع را از سیلندر خارج می کند.این نوع پمپ، معمولا داراي یکسوپاپ ورودي است.
از خصوصیات اصلی این نوع پمپ، انقطاع و (Discharge Valve) و یک سوپاپ خروجی (Valve),
تناوب جریان خروجی استکه باعث کم بودن ظرفیت این نوع پمپ ها شده است.

سیکل عملکرد پمپ پیستونی یک ضربه اي
در پمپ پیستونی دو ضربه ، در هر رفت و برگشت پیستون ، دو بار مایع به برون رانده می شود.
هنگامیکه پیستون به جلو می رود و مایع را خارج می کند ،در همان لحظه در سمت دیگر سیلندر خلا نسبی ایجاد شده و مایع با فشار جو داخل سیلندر می شود که حرکت بعدي آن را نیز خارج می کند. بنابراین لازم است حداقل تعداد سوپاپ ها چهار عدد باشد.در این نوع پمپها جریان یکنواخت تر است و ظرفیت نیز بیشتر است.

پمپ انگشتی (Plunger Pump) :

عملکرد این نوع پمپها مانند پمپ هاي پیستونی است، با این تفاوتکه در این نوع پمپ ها به جاي
پیستون ، انگشتی به کار می رود.این پمپ ها هم به صورت تکضربه اي و دو ضربه اي هستند.

تفاوت پیستون و انگشتی :
1- طول پیستون از کورس(course) آن در سیلندر کمتر است، در صورتی که طول انگشتی از کورس آن در سیلندر بیشتر است.
2- پیستون در داخل سیلندر بر مایع فشار وارد می کند و تمام سطح آن با مایع در تماس است، ولی انگشتی وارد سیلندر شده و به اندازه حجم آن مایع خارج می شود.

: (Diaphragm Pump) پمپ دیافراگمی

در این پمپ ها ، بجاي پیستون و یا انگشتی از یک صفحه لاستیکی قابل ارتجاع بنام دیافراگم استفاده می شود.
دیافراگم بوسیله ي یک بازوي اتصال که به میل لنگ متصل است ،بالا و پایین می رود.
این نوع پمپ ها داراي ساختمان ساده اي هستند و می توان از آن هابراي انتقال مایعات غلیظ) با ویسکوزیته بالا( و سنگین )با چگالی بالا( مانند فاضلاب ، گل و لاي و مایعات حاوي شن و ماسه استفاده کرد.

ویژگی هاي پمپ هاي رفت و برگشتی:
فشار)هد( خروجی بالا
سرعت کم
جریان غیر یکنواخت
راندمان بالا در صورت سرویس منظم و به موقع

پمپ هاي دوار (Rotary Pumps):
ساختمان این نوع پمپ ها از دو قسمت عمده تشکیل شده است که عبارتند از : جداره ثابت و جداره دوار.
جداره دوار بوسیله ي یک نیرو محرکه می گردد و مایع را از قسمت مکش به قسمت خروجی بافشار بالاتر منتقل می کند.

توجه:
در تلمبه هاي رفت و برگشتی و یا دوار اگر راه خروجی مایع بسته باشد و شیر اطمینان در جداره تعبیه نشده باشد، فشار زیاد باعثترکیدن جداره و یا لوله هاي مربوط به آن می شود.
برخی از انواع مهم پمپهاي دوار عبارتند از:
1- پمپ چرخ دنده اي (Gear Pump)
2- پمپ تیغه اي (Vane Pump)
3- پمپ پیچی (Screw Pump)
4- پمپ زائددار (Lobe Pump)

پمپ چرخ دنده اي (Gear Pump)
این پمپ ها از تعدادي چرخ دنده تشکیل شده اند که با یکدیگر درگیر اند.
ضمن اینکه چرخ دنده ها از هم جدا می شوند، بین آنها خلا نسبی بوجود می آید و مایع از ورودي به داخل کشیده می شود، سپسمایع بین دنده ها و جداره بدنه قرار گرفته و با فشار به سمت خروجی رانده می شود.

پمپ هاي چرخ دنده اي از نظر شکل چرخ دنده ها عبارتند از:
1- پمپ دنده اي ساده (Spur Gear Pump)
2- پمپ دنده اي مارپیچی (Helical Gear Pump)
3- پمپ دنده اي جناغی (Herringbone Gear Pump)

پمپ تیغه اي (Vane Pump)

و تعدادي تیغه که در شیارهایی تعبیه شده (Rotor) این نوع پمپ ها، از یک بدنه و یک عضو دوار در عضو دوار قرار دارند، تشکیل شده اند.
هنگامیکه گرداننده می چرخد بعلت مختلف المرکز بودن آن با بدنه بر اثر نیروي گریز از مرکز، تیغه ها از داخل شیارها خارج شده و با بدنه تماس حاصل می کنند و بعلت فواصل مختلفی که جداره قسمت گردنده با بدنه دارد تیغه ها فضاي داخل تلمبه را به حجم هاي نامساوي تقسیم می کنند و چون ورودي تلمبه در جایی قرار می گیرد که فضاي بین تیغه ها و بدنه تلمبه در حال زیاد شدن است ، بنابراین با زیاد شدن حجم خلایی در محفظه بوجود آمده و مایع داخل پمپ کشیده می شود و همچنانکه قسمت گرداننده می چرخد مایع حبس شده در داخل محفظه ازورودي تلمبه به طرف خروجی تلمبه رانده می شود.

پمپ پیچی (Screw Pump)

در این نوع پمپ، مایع توسط یک یا دو پیچ متحرك، منتقل می شود.
مایع انتقالی بین پیچ گردان و قسمت مارپیچ ثابت قرار گرفته از طرف ورودي پمپبه طرف خروجی پمپ هدایت می شود.

پمپ زائددار (Lobe Pump) :

در قسمت داخلی این نوع پمپ ، بجاي چرخ دنده از دو قسمت متحرك استفاده شده است که قسمت متحرك داراي دو یا چند پره می باشد. (Lobe).

اختلاف دیگر این نوع پمپ با نوع چرخ دنده اي این است که در آن هر دو قسمت متحرك بوسیله موتور گردانده می شود، در صورتی که در تلمبه هاي چرخ دنده اي معمولا یک چرخ دنده گرداننده می شود و چرخ دنده ي دیگر را به حرکت در می آورد.
اصول کار این نوع پمپ ها ، مانند پمپ هاي چرخ دنده ایست.

ویژگی هاي پمپ هاي دوار:
ظرفیت کم کمتر از ( 200gal/min )
فشار) هد(خروجی متوسط (150- 300 ft )
مایعات غلیظ با ویسکوزیته بالا بالاتر از ( 650 centistoke)
جریان یکنواخت

پمپ هاي دینامیک (Dynamic Pumps) :

این نوع تلمبه ها بیشترین کاربرد را در صنعت دارند.
این پمپ ها با اینکه بعد از پمپ هاي جابجایی (Positive Displacement) ساخته شده اند، اما به دلیلتوسعه ي موتورهاي محرك الکتریکی ، توسعه ي بیشتري یافته اند.
به دلیل اینکه این پمپ ها و موتورهاي الکتریکی هر دو داراي حرکت دورانی هستند و در کلیه موارد امکان ایجاد یکحرکت مساوي بین موتور و قسمت محرك وجود دارد و از طرفی چون از پمپ هايجابجایی مثبت نیز بازده کمتري ندارند ، لذا گسترش بیشتري یافته اند و در بسیاري موارد جایگزین پمپهاي جابجایی مثبت شده اند.

پمپ هاي دینامیک را می توان براي شدت جریان )دبی( و هد هاي مختلف به کار برد.

ویژگی هاي پمپ هاي دینامیک:

قابلیت کار در سرعت هاي بالا (RPM)
حجم مایع خروجی آن ها را می توان تغییر داد و به صفر رساند) قابلیت کار در دبی متغیر
فضاي کمی اشغال می کنند
جریان یکنواخت
هزینه نگهداري نسبتا کمی دارند

پمپ هاي گریز از مرکز(Centrifugal Pumps)
اصول کار این پمپ ها بر اساس نیروي گریز از مرکز است.
هر جسمی که در یک مسیر دایره اي یا منحنی شکل حرکت کند ، تحت تاثیر نیروي گریز از مرکز واقع می شود.
جهت این نیرو به گونه اي است که همواره تمایل دارد که جسم را از مرکز دوران و یا محور دور سازد.
این پمپ ها درساده ترین شکل خود داراي یک عضو گرداننده به نام پروانه هستند که درداخل محفظه پمپ قرار گرفته است و با حرکت سریع خود موجب گردش مایع می شود.
در نتیجه این عمل مایع تحت تاثیر نیروي گریز از مرکز واقع شده ، انرژي جنبشی آن افزایش می یابد و فشار آن کاهش می یابد .
در ادامه یک خلا نسبی در مرکز پمپ به وجود می آید و فشار جوي باعث ورود مایع به درون پمپ می شود و با تیغه هاي پروانه برخورد کرده، با سرعت زیاد از پیرامون بدنه پمپ به خارج منتقل می شود.
تا زمانی که مایع در پمپ وجود داشته باشد ، خروج مایع بایک جریان یکنواخت و پیوسته ادامه خواهد داشت.
به دلیل ویژگی هاي مطلوب پمپ هاي گریز از مرکز، امروزه بیش از % 60 از پمپ هاي مورد استفاده از این نوع است.

طبقه بندي پمپ هاي گریز از مرکز:
انواع مهم پمپ های گریز از مرکز عبارتند از:
پمپ جریان محوري (Axial Flow Pump)
پمپ جریان شعاعی (Radial Flow Pump)
پمپ جریان ترکیبی (Mixed Flow Pump)
پمپ جریان محوري (Axial Flow Pump)
در این نوع پمپ ها، مایع در امتداد محور پروانه وارد می شود و موازي با آن خارج می شود.
این پمپ ها براي ظرفیت بالا و هد نسبتا کم بکار می روند.

پمپ جریان شعاعی (Radial Flow Pump)

در پمپ جریان شعاعی ، مایع از مرکز پروانه وارد می شود و در امتداد شعاع ، یعنی عمود بر محور
بطرف محیط پروانه جریان می یابد.
این پمپ ها برای ظرفیت کم و هد) فشار ( بالا
مورد استفاده قرار می گیرند.

پمپ جریان ترکیبی (Mixed Flow Pump)
در این نوع پمپ ها ، مایع به موازي محور وارد پروانه می شود
و بطور مایل نسبت به محور با زاویه 45 درجه خارج می شود.
این پمپها براي ظرفیت و فشار) هد(متوسط به کار می روند.

تعداد مراحل در پمپ هاي گریز از مرکز
پمپ هاي گریز از مرکز ممکن است یک مرحله اي (Single Stage) و یا چند مرحله اي (Multi Stage)
باشند.

پمپ تک مرحله اي (Single Stage)
این نوع پمپ داراي یک پروانه روي شافت است.
این نوع پمپ ها اکثرا به صورت حلزونی ساخته می شوند.
پمپ هاي تکمرحله اي براي مواردي که ارتفاع خروج
مورد نظر کم و یا متوسط بوده و بیشاز 250 تا 300 فوت باشد
به کار می روند. impeller

پمپ چند مرحله اي (Multi Stage):
براي ارتفاع خروجی بالا، نیاز به پمپ با قطر
خیلی بزرگ و با سرعت زیاد استکه هر دوي این
عوامل در پمپ هاي تکمرحله اي با مشکل
مواجه می شوند.
لذا در این موارد نیاز به پمپ هاي چند مرحله اي است.
در این نوع پمپ ها، دو یا چند پروانه روي
یکشافتقرار دارد.
پمپ هاي چند مرحله اي براي مواردي که ارتفاع خروج
مورد نظر نسبتا زیاد باشد به کار می روند.

انتخاب نوع پمپ (selection of pump class) :
پارامترهاي موثر در انتخاب پمپ ها عبارتند از:

• نوع سیال
• میزان خورندگی سیال در انتخاب جنس پمپ موثر است.
• در صورت سمی بودن سیال نیاز به نشت بندهاي مکانیکی است.
• در صورت وجود ذرات جامد معلق در سیال باید به نکات زیر توجه کرد.
• نیاز به نشت بندهاي مناسب است.
• می بایستپمپمقاوم در مقابل خوردگی انتخاب شود.
• باید پروانه مناسب انتخاب شود
• منحنی هاي هد سیستم در واحد عملیاتی
• منحنی هایی است بر اساس عواملی مانند طول و قطر لوله ها، ارتفاع نسبی سیستم، شیرهاو … رسم شده و مورد استفاده قرار می گیرند.
• فشار و دبی پمپ این موضوع در ادامه بررسی می شود.
• نحوه کنترل پمپ
• در پمپ هاي گریز از مرکز نیاز به شیر کنترل است.
• می توان از حسگرهاي فشار و دما جهت کنترل در سیستم استفاده کرد.
• نحوه عملیات در واحد عملیاتی
• عملیات مداوم و سنگین
• عملیات جانبی و سبک
• نحوه اتصال پمپ ها
• سری
• موازی
• نوع پمپ ها از نظر یکسان بودن و یا متفاوت بودن
تغییرات آتی در واحد عملیاتی، پارامتر نهایی در انتخاب پمپ

تاثیر دبی و فشار در انتخاب پمپ

همانطور که قبلا بیان شد، از جمله پارامترهای مهم و موثر در انتخاب نوع پمپ، دبی و فشار مورد نظر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *