• فارسی
  • English

تصفیه خانه های آب

تصفیه خانه های آب (Water treatment plants) ، تأمین آب آشامیدنی سالم و کافی و از طرفی دفع صحیح فاضلاب از جمله مهمترین اهداف بهداشت محیط در ارتباط با مسائل آب و فاضلاب می باشد . همانگونه که کمیت آب مورد توجه است ،کیفیت آب نیز شاخصی است

که باید توجه بیشتری به آن معطوف داشت. چه بسا منابع آبی با کمیت بالا و کیفیت پائین، قابل استفاده نخواهند بود.
یکی از شاخصه های رشد توسعه در کشورها دسترسی به آب سالم و بهداشتی است. آب سالم آبی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آن در حد استاندارد بوده و مصرف آن عارضه سوئی در درازمدت یا کوتاه مدت در انسان ایجاد نکند.

طبق آمار برنامه عمران سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶:

۱٫۱ میلیارد نفر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.
۲٫۶ میلیارد نفر به آب کافی برای بهداشت دسترسی ندارند.
۷۰۰ میلیون نفر در ۴۳ کشور با مشکل کمبود پیوسته آب مواجه هستند.
۱٫۸ میلیون کودک زیر ۵ سال هر روز از ابتلا به اسهال به علت آشامیدن آب ناسالم می‌میرند
سالیانه 2.1 میلیون مرگ در اثراسهال در جهان به وقوع می پیوندد که 65 درصد از این مرگ ها مربوط به آب ناسالم وغیر بهداشتی است.

آب سالم و پاکیزه

آب مصرفی انسان باید سالم و پاکیزه باشد و دارای شرایط زیر باشد:
1- بدون عوامل زنده بیماری زا باشد
2- بدون مواد شیمیایی زیان آور باشد.
3- قابل استفاده برای مصارف خانگی باشد.
4- عاری ازهرگونه طعم،بوومزه ناخوشایندباشد.
5- کلرباقیمانده آن 0.2-0.8 میلیگرم درلیترباشد.

آب آشامیدنی آب گوارایی است که عوامل فیزیکی،شیمیایی وبیولوژیکی آن درحدی باشدکه مصرف آن عارضه سوئی درکوتاه مدت ودرازمدت درانسان ایجادنکند.

تعریف آب آشامیدنی سالم

آبي است، كه ويژگي‌هاي فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي و راديولوژیک آن در حدي باشد كه، مصرف آن جهت آشاميدن، عارضه سوئي در كوتاه مدت يا دراز مدت، براي سلامت انسان، ايجاد نكند.

خواص آب

1- فیزیکی
2- شیمیایی
3- بیولوژیکی

خواص فیزیکی آب

آب در حالت محلول ترکیب H2O می باشد. 11درصد هیدروژن و 89 درصد اکسیژن. آب خالص در طبیعت یافت نمی شود و همیشه همراه با مقداری ناخالصی است.

وزن مخصوص آب: در 4درجه سانتی گراد بیشترین وزن مخصوص را داراست و برابر یک گرم بر سانتی متر مکعب می باشد.

درجه بخار شدن آب: درفشار یک اتمسفر (فشارجودرسطح دریای آزاد) در 100درجه سانتیگراد به بخار تبدیل می شود. باکم شدن فشار محیط دمای جوش پایین می آید. اگرفشارمطلق به 2/0-5/0 درلوله های مکش برسدآب دردمای معمولی نیز بخار می شود که باعث قطع جریان آب می گردد.

درجه انجماد آب: آب خالص در فشار یک اتمسفر دردمای صفردرجه یخ می بندد و حجم آن 9 درصد افزایش می یابد. که ممکن است سبب شکستن ظرف آب ویالوله های آبرسانی گردد.

استانداردهای آب آشامیدنی

استانداردهای آب آشامیدنی(WHO,EQS, EC)

خصوصیات فیزیکی:

• کدروت
• رنگ
• طعم
• بو
• جامدات معلق
• درجه حرارت
• هدایت الکتریتی

کدورت:


کدورت، میزان جذب یا پراکنده شدن نوردر آب توسط ذرات معلق و از مهمترین پارامترها در زمینه آب آشامیدنی و فرآیندهای تصفیه می باشد.
آب کدر، آبهای حاوی مواد معلق و کلوئیدی که مانع از عبور کامل نور ازآب شده و یا عمق قابل رویت آب را محدود می سازد، ذرات مسبب کدورت شامل انواع ذرات معلق(μ 1 <) و کلوئیدی (μ 0/001–μ 1) هستند.

رنگ:


رنگ ناشی از مواد معلق در آب به رنگ ظاهری و رنگ ناشی ازمواد محلول که پس از جدا کردن مواد معلق باقی می ماند رنگ حقیقی نامیده می شود.
رنگ آب عمدتا“ ناشی از حضور مواد آلی رنگ دار (عمدتا“ اسیدهای هیومیک و فولیک)می باشد که در ارتباط با بخش هوموس دار خاک است(باعث رنگ قهوه ای متمایل به زرد)
حضور اکسیدهای آهن و منگنز در آب باعث ایجاد رنگ قرمز می شود.
ورود فاضلاب های صنعتی رنگ دار نیز سبب رنگی شدن آب می شود.

روش های ازبین بردن طعم وبوی آب

1. اکسیداسیون مواد مولد طعم وبو (موادآلی).
الف: هوادهی- جهت از بین رفتن گازهای محلول مانند SH2 و CO2 و بالارفتن اکسیژن محلول آب
ب: استفاده ازپرمنگنات پتاسیم به میزان 4-5 میلیگرم درلیتر جهت اکسیداسیون آهن ومنگنز وتبدیل به موادنامحلول رسوبی
ج: ازن ،کلر وترکیبات آن

2. جذب.
امروزه کاربرد کربن فعال بخصوص بشکل کربن فعال دانه ای در صنعت تصفیه آب بسیار فراوان است . حذف طعم و بو، کلرزدایی، حذف مواد شیمیایی آلی مصنوعی، حذف ترکیبات آلی فرار، حذف رادن، حذف مواد معدنی، حذف محصولات جانبی گند زدایی.

انواع مواد جاذب:
الف) جاذبهای طبیعی: مانند خاک دیاتومه، سیلیکاژل، خاک رس و … گاهی کربن فعال را هم چون اساس طبیعی دارد در این گروه قرار می دهند.
ب) جاذبهای معدنی: مانند آلومینای فعال یا آلومین و برخی اکسیدهای معدنی.
ج) جاذبهای آلی: ماند رزینها.

درجه حرارت

افزایش درجه حرارت سبب کاهش مطبوعیت آب می شود.
خارج شدن دی اکسید کربن و برخی دیگر از گازهای فرار از آب.
کدورت و رنگ بطور غیرمستقیم با درجه حرارت ارتباط دارد، زیرا کارایی فرآیند انعقاد به شدت تابع درجه حرارت آب است.
pH مطلوب در کواگولاسیون با افزایش درجه حرارت کاهش می یابد.
با کاهش درجه حرارت، ویسکوزیته آب افزایش یافته و بدین ترتیب سرعت ته نشینی و فیلتراسیون کاهش می یابد.

هدایت الکتریکی

توانایی آب در هدایت جریان الکتریکی است و بصورت میکروموس برسانتی متردر 25 درجه سانتی گراد بیان می گردد.
از آنجائیکه هدایت الکتریکی در ارتباط با تعداد و انواع یونهای شیمیایی در یک محلول می باشد، می تواند جهت تخمین غلظت جامدات محلول آب بویژه نمک های معدنی مورد استفاده قرا گیرد.
معمولا“میزان جامدات محلول (بر حسب میلی گرم بر لیتر) در حدود 65 درصد هدایت الکتریکی است.

TDS (mg/L) = A x EC (µS/cm)
where A = 0.55 – 0.9

با افزایش حرارت وکاهش ویسکوزیته آب، قابلیت هدایت الکتریکی الکترولیت افزایش می یابد.
بررسی ها نشان می دهد بر اساس افزایش هر یک درجه سانتی گراد ، EC در حدود 2% افزایش می یابد.

جنبه های سالم بودن آب
• جنبه های میکروبی
• جنبه های شیمیایی
• جنبه های ظاهری آب
• جنبه های رادیولوژیکی

آلودگی آب ها:

آلودگی: عبارت است ازوارد شدن مواد یا انرژی توسط انسان به محیط زیست، بطوریکه درنتیجه اینکارمنابع حیاتی یاسلامتی انسان درمعرض خطر قرارگیرد. آلودگی آبها به علت محدودبودن آبهای شیرین اهمیت خاصی دارد.
آلودگی آب وقتی اتفاق می افتدکه اکسیژن محلول درآن کاهش یابد و مهمترین عامل کاهش اکسیژن محلول آبها واردشدن فاضلاب وپسابهای خانگی ، صنعتی وکشاورزی است.
آلودگی آب باعث از بین رفتن موجودات آبزی و انتقال بیماریهای خطرناک و بروز همه گیریهای حاصل از این بیماریها می گردد.

مهمترین آلوده کننده های آب

1. فاضلاب ها و پساب ها
2. عوامل بیماریزا (باکتری ها،انگل هاو…)
3. مواد آلی
4. کودهای شیمیایی و حیوانی
5. نفت
6. مواد معدنی
7. موادمعلق و رسوبات
8. مواد رادیواکتیو
9. حرارت وگرما
10. سموم و حشره کش ها

جنبه های میکروبی آب

بدلیل پتانسیل بالای آلودگی میکروبی آب و احتمال بروز بیماریهای میکروبی منتقله از آن که بعضا“ بصورت اپیدمی آشکار می شوند، از مهم ترین جنبه های سالم بودن آب آشامیدنی.

نیاز به نظارت بهداشتی وکنترل کیفی شامل :
حفاظت از منابع آب – تصفیه و گندزدایی آب – نظارت های صحیح بهداشتی
پایش آب آشامیدنی از نظر میکروبی بر اساس شاخص های میکروبی خاص (کلیفرمهای مقاوم به حرارت )

باکتری های نشانگر آلودگی آب آشامیدنی:

– باکتری هایی که وجود آن ها در آب نشان دهنده ناکافی بودن فرآیند تصفیه و همچنین آلودگی آب با مدفوع انسان و حیوانات می باشد مانند کلیفرم گرماپای، آنتروکوک های مدفوعی
– کلیفرم گرماپای مانند گونه های اشریشیا کلی می باشد که زیستگاه آن ها روده بزرگ حیوانات خونگرم و انسان می باشد .

– اشریشیا کلی قادر به تکثیر در محیط آبی نمی باشد، بنابراین وجود آن ها در آب نشانگر آلودگی مدفوعی جدید می باشد.

مهمترین باکتری های بیماریزا :

معروفترین باکتریهای بیماریزا موجود درآب که زودتر از باکتری های دیگرشناخته می شوند وسردسته باکتری های موجود در مدفوعند اشرشیاکلی وکلی فرمها هستند.
1-باکتری هایی که باعث عفونتهای روده ای می شوند مثل تیفویید و پاراتیفویید
2-باکتری مولد وبا (ویبریوکلرا)
3-باکتری مولد اسهال (کیست آمیب)
4-باکتری مولدعفونتهای داخلی
5-باکتری مولد زردی (ژیاردیا)

ویروس های بیماری زا در آب

مهمترین ویروس هایی که از طریق آب آلوده منتقل می شوند ویروس هپاتیت عفونی و پولیومیلیت می باشد. ویروس هپاتیت در کبد فعالیت می کند و سیروز کبدی را ایجاد می کند. شخص مبتلا اسهال می گیرد تا مدت ها ناقل این ویروس خواهد بود. معمولاً ویروس ها نسبت به باکتری ها مقاوم تر می باشند.

میکروارگانیسم های بیماریزا در آب:
الف) باکتری ها
1.وبا
2.حصبه
3.اسهال خونی باسیلی

ب) ویروس ها
1.فلج اطفال
2.هپاتیت

ج) تک یاخته ها
.آمیبیازیس
2.توکسوپلاسموزیس
3.ژیاردیازیس

د) کرم های انگلی
1. آسکاریس
2. کرمهای قلابدار
3. تریکوسفال
4. اکسیور یا کرمک
5. همینولپیس نانا
6. تنیاساژیناتا
7. تنیا اکینوکک
8. شیستوزوماهماتوبیوم

روش انتقال بیماری توسط آب:

1- مستقیم:آب توسط مدفوع و دیگر اجسام خارجی آلوده شده و با آشامیدن عامل بیماری به بدن انسان منتقل می شود. مهمترین بیماریهایی که ازاین راه منتقل می شوند، شامل :حصبه ، وبا، اسهالهای عفونی، باسیلی وآمیبی، یرقان عفونی و فلج اطفال وسایر بیماری های ویروسی که از طریق دستگاه گوارش منتقل میشوندمانندهپاتیتAوE
2- غیرمستقیم: آب برای رشدوتکثیرناقل بیماری محیط مناسبی را بوجودمی آورد ، خود بطور مستقیم در انتقال بیماری نقشی ندارد، مانند: مالاریا،فیلاریازیس،تب زردوانواع آنسفالیت ها

حفظ وارتقای سطح سلامت جامعه از طریق کاهش بیماریهای منتقله بوسیله آب

اهداف اختصاصي:
– نظارت بر سیستم تامین وتوزیع آب آشامیدن
حفظ وارتقا شاخصهای کیفی آب آشامیدنی

جنبه های رادیولوژیکی


انواع آلودگی مواد رادیو اکتیو که بطور طبیعی در منابع آب آشامیدنی رخ می دهد (رادیونوکلئیدهای ناشی از تجزیه توریم و اورانیوم در منابع آب آشامیدنی )
فرایندهای فنی دارای آلودگی مواد رادیواکتیوطبیعی(مثل صنعت، معدن)
رادیونوکلئیدهای تخلیه شده از سیکل سوخت هسته ای
رادیونوکلئیدهای مصنوعی(تولید شده و استفاده به شکل غیر مهر و موم)
رادیونوکلئیدهای ناشی از مواد رادیو اکتیومورد استفاده در صنایع پزشکی

جنبه های شیمیایی

تاثیر بهداشتی موادشیمیایی اغلب در اثرتماس یا استفاده درازمدت از آب می باشدو
اثرات بهداشتی نیترات و نیتریت در اثراستفاده کوتاه مدت بروز می کند، رویدادها و حوادثی که باعث ورود یکباره و زیاد ماده شیمیایی به آب گردد ، اثرات بهداشتی شدید ولی در کوتاه مدت دارند.
امروزه ترکیبات آلی در آب آشامیدنی حتی با غلظت جزئی یکی از دغدغه های مهم در تامین آب سالم (از طریق فعالیتهای صنعتی ،کشاورزی ،حمل و نقل و….) می باشند.
وجود ترکیبات شیمیایی در آب آشامیدنی از نظر بیماریزایی، ایجاد طعم و بو و تاثیر بر خصوصیات ظاهری آب باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

خواص شیمیایی آب آشامیدنی

میزان مواد جامد محلول آب آشامیدنی(TDS): باقیمانده تبخیرنشان دهنده مقداری ازموادشیمیایی است که درجه تبخیرآنها ازآب بیشتراست، حداکثرمقدار قابل قبول برای آبهای آشامیدنی 500 میلیگرم درلیتراست. برای شستشو ودیگهای بخار از300 میلیگرم درلیتر تجاوز نکند.
اختلاف بین باقیمانده تبخیرو میزان خاکستر شده، آب آشامیدنی برابر موادآلی موجوددرآب است.

درجه سختی آب:

1-سختی کربناتی(موقت یاناپایدار) : ناشی از بی کربناتهای کلسیم ومنیزیم است.
2-سختی غیرکربناتی (دائم یاپایدار): ناشی ازترکیبات کلسیم ومنیزیم بدون دخالت کربنات وبی کربناتها است. ترکیباتی مانندسولفاتها،کلرورها ، نیتراتها، فسفاتها و سیلیکاتهای کلسیم و منیزیم.
مقدارمجازسختی آب آشامیدنی200-300 میلیگرم درلیتر (PPM) میباشد. بدن انسان تحمل سختی350-500 میلیگرم درلیتر رادارد. آب شرب باید حداقل 30 میلیگرم درلیتر سختی داشته باشد.

رنگ:

آب آشامیدنی باید بی رنگ باشد و درضخامتهای زیاد آبی مایل به سبز زلالی را داشته باشد.ورت آب حاصل مواد معلق وکلوئیدی است. حداکثر کدری آب شرب دراستانداردهای اروپایی این است که نوشته تایپ شده درگودی 30 سانتیمتر زیرآب خوانده نشود. دراستانداردهای آمریکا 10 میلیگرم در لیتر سیلیس می باشد. کدورت موقت حاصل ورود بیش ازحد اشباع ملکول های هوا میباشد که شیری رنگ است.که با بیرون رفتن ذرات هوا آب زلال میشود. برای حذف رنگ ازکربن فعال استفاده میشود.کلرنیز می تواندمواد مولد رنگ را اکسید کند.

حذف رنگ:

اکسیداسیون: پرمنگنات پتاسیم، کلر و ترکیبات کلردار و ازن، زمانی که به دنبال اکسیداسیون، انعقاد یا دیگر فرآیندهای تصفیه متداول انجام شود، حذف رنگ موثرتر خواهد بود تبادل یون، فیلتراسیون، جذب سطحی و انعقاد ازروش های دیگر حذف رنگ آب هستند.
• نمک های آهن به آب رنگ متمایل به قرمزمی دهند.
• نمک های منگنزرنگ قهوه ای متمایل به سیاه
• ترکیبات گیاهی ومواد آلی و یا وجود خاک رس رنگ زرد
• آلک ها و جلبک ها رنگ سبز

تصفیه یا پالایش آب:

آب شرب دارای ناخالصی هایی است که اگرازحد مجاز بیشتر شوندبایستی اقدام به زدودن آن ها نمود.
هر سیستم تصفیه آب دارای سه هدف است.
1-کیفیت مطلوب
2-کمیت مطلوب
3-توزیع مطلوب آب جهت مصرف کنندگان

تصفیه آب

روش تصفیه به کیفیت آب منبع تامین آب وکیفت آبی که میخواهد به مصرف برسد و نوع مصرف بستگی دارد.
مهمترین کارهای که برای تصفیه آب انجام می گردد، عبارتنداز: ته نشینی، منعقد ساختن ،صافسازی، هوادهی، جوشاندن و ضدعفونی
کارگندزدایی وکشتن باکتری های موجود در آب بصورت شیمیایی و فیزیکی حداقل تصفیه ایست که در شبکه آبرسانی شهر وروستا باید اجرا شود.

روشهای تصفیه آب:

1-تصفیه ساده:
الف)ذخیره کردن یاته نشینی ساده (ته نشینی بدون استفاده ازموادمنعقدکننده) ب)کلرزنی دستی (کوزه گذاری چاههای دستی -استفاده ازکلرمادر) ج)صافی های شنی (کندوتند)
تصفیه درمقیاسهای کوچک (برای مصارف خانگی)
الف)جوشاندن بعداز نقطه جوش 1 الی 2 دقیقه
ب)صاف کردن
ج)گندزدایی توسط موادشیمیایی مانندپودرپرکلرین (کلرمادر-کوزه گذاری چاههای دستی)

2- تصفیه پیشرفته:

که درتصفیه خانه های آب در مراحل مختلف مانند آشغالگیر، ته نشینی، صاف سازی(توسط فیلترهای شنی تند وکند)وگندزدایی و… انجام می گردد.

انواع صافی های ماسه ای:

الف) صافی ماسه ای کند Slow Sand Filter(S.S.F)
• در واقع استفاده از صافی شنی کند، یکی از عملیات اولیۀ تصفیۀ آب در جوامع کوچک می باشد که به عنوان یک استاندارد برای خالص کردن آب پذیرفته شده است.
• این نوع صافی ها از حوضچه های بتونی تشکیل شده است. در کف آنها مجاری با آجر و سیمان یا لوله های خروجی آب تعبیه گردیده است و بر روی آنها به ترتیب لایه نگهدارنده (به ارتفاع 0/2 تا 0/4 متر) و ماسه های لایه فعال را (به ارتفاع 0/6 تا 1/2متر) قرار می دهند. طرز قرار گرفتن بستر به این ترتیب است که شن های درشت تر در پایین و ماسه های ریزتر در بالاترین قسمت قرار می گیرند. آب روی بستر صافی که حدود 1 تا 1/5 متر ارتفاع دارد از عمق بستر صافی به کمک نیروی ثقل عبور و سپس از کف بستر خارج، و جهت گند زدایی هدایت می شود.
در صافی ماسه ای کند نه تنها بیشتر میکروارگانیسم های مضر جدا می شوند، بلکه مواد مغذی محلول که رشد بعدی باکتری ها در لجن را سبب می شوند، حذف می گردند.
هیچ فرآیندی به تنهایی نمی تواند کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب را به اندازۀ صافی ماسه ای کند بهبود بخشد.

کاربرد صافی های شنی کند:

• الف) برای تصفیۀ آبهای حاوی جامدات معلق
• ب) برای حذف آهن و منگنز قابل رسوب پس از عمل هوادهی روی آبهای زیرزمینی
• ج) تصفیۀ آبهای سطحی با کدورت متوسط

کاربرد صافی ماسه ای تند:

الف) پس از هوادهی به منظور جداسازی اشکال نامحلول آهن و منگنز، در این روش معمولا ً آب را در بالای صافی از ارتفاع مناسبی پخش می نمایند.
ب) تصفیۀ آب رودخانه های با کدورت بالا پس از واحدهای انعقاد، لخته سازی و ته نشینی.
ج) تصفیۀ آب رودخانه های با کدورت بالا به عنوان پیش تصفیه قبل از صافی ماسه ای کند.
د) تصفیۀ آب های با کدورت پایین مثل دریاچه ها و رودخانه ها. در این روش گندزدایی بعد از عمل صاف سازی ضروری است.

مزایا و محدودیت های صافی شنی تند و کند:

– کیفیت آب تصفیه شده در صاف شنی کند بهتر از تند است.
– در صورت خوب کار کردن، صافی کند قادر به کاهش میکروبها در حدود99/9 تا99/99 درصد است.
-هزینه ساخت صافی شنی کند بخصوص در جایی که زمین ارزان باشد بسیار کمتر و احداث آن آسان تر از صافی شنی تند است.
– بهره برداری از صافی های کند آسان است و هزینه های بهره برداری آن در مقایسه با صافی شنی تند بسیار پایین است.
– صافیهای ماسه ای تند به دلیل شستشوی معکوس و مداوم 2 تا 3 درصد آب تصفیه شده هدر می رود.
در صافی های شنی کند نگهداری لجن، آبگیر و دفع آن بسیار آسانتر از صافی ماسه ای تند است و خطر آلودگی محیط زیست ناشی از لجن صافی ماسه ای کند وجود ندارد و می توان به عنوان اصلاح کنندۀ خاک از آن استفاده نمود.
– نیاز به زمین در صافی های شنی کند نسبت به شنی تند بسیار بیشتر است.
– تغییرات ناگهانی در کیفیت آب در کار صافیهای شنی کند به طور جدی ایجاد اختلال نمی کند.
-طول عمر صافی های شنی تند بیشتر از صافی شنی کند است.
– صافی های شنی تند فضای کمتری نسبت به کند اشغال می کنند.

گندزدایی (Disinfection)

• تاریخ گواهی می دهد که گندزدایی آب آشامیدنی از قبل معمول بوده است. پارسیان آب آشامیدنی را قبل از مصرف در ظروف مسی و نقره ای برای مدتی انبار نموده و سپس مصرف می کردند. عمل صاف کردن آب به جهت بهبود کیفیت آن توسط مصریان و در زمانهای بسیار قدیم صورت می گرفته است. همچنین عمل جوشاندن آب به منظور گندزدایی و کاهش بیماریهای منطقله قدمت زیادی دارد.
• استفاده از مواد شیمیایی مختلف جهت گندزدایی برای تصفیه و تهیه آب بهداشتی سابقه ای 125 ساله داشته و ابتدا از مواد شیمیایی در مواقع اضطراری برای گندزدایی استفاده می شده است. اولین واحدی که به طور دائم آب را کلرینه میکرد،در سال 1902در بلژیک راه اندازی شد. اولین عمل کلر زنی مداوم در سال 1904 برای گندزدایی آب شهر لندن پیشنهاد گردید و چون این پیشنهاد بعد از وقوع اپیدمی حصبه بود، به مورد اجرا گذاشته شد و برای گندزدایی از هیپوکلریت سدیم استفاده گردید. فرآیندی که به منظور از بین بردن ارگانیسم های بیماری زای موجود در آب و یا غیر فعال نمودن آنها به کار برده می شود، گندزدایی آب نامیده می شود.

 

کلر در گندزدایی آب:

ارزانترین و عملی ترین راه گندزدایی آب است. به صورت گازی شکل(Cl2 )و یا بصورت ترکیب هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)Ca(Clo)2 (ازجذب گازکلربرروی آب آهک بدست می آید.) ویاهیپو کلرید سدیمNaCLO (آب ژاول)بکار میرود. کلرگازی شکل دارای اثر بیشتر می باشد و سمی است.
گاز کلر دارای رنگ سبزمایل به زرد و وزن مخصوص 1.5 برابرآب است. نقطه جوش آن 1.05 درجه سانتیگراداست. به علت میل ترکیبی زیاد در طبیعت به صورت آزاد وجود ندارد ولی کلر به صورت ترکیبی در طبیعت فراوان است. مانندکلرورهای قلیایی وقلیایی خاکی(کلرورسدیم یانمک طعام).
کلردرترکیب با آب تولید اسیدهیپوکلرو HCLO میکند که ازتجزیه اسیدهیپوکلرو،OCL- هیپوکلریت بوجود می آید. قدرت گندزدایی اسیدهیپوکلرو بیشتر از هیپوکلرید است.

عوامل موثر در قدرت گندزدایی کلر:

غلظت، زمان تماس، درجه حرارت ، کدورت ، رنگ ، PH ، نوع ومقدارباکتری
• قدرت گندزدایی کلرباکاهش PH افزایش می یابد.
• قدرت گندزدایی کلر با افزایش غلظت، افزایش درجه حرارت افزایش می یابد.
• باکتری های بدون اسپور زودتر ازباکتری های اسپوردار نابود می شوند.
• هرچه درجه حرارت آب بیشتر باشد کلر بیشتری مصرف می شود.
• آب کدرکلر بیشتری مصرف می نماید وتماس کلر با باکتری ها کمتر می شود.
• سختی آب تاثیری درمیکروب کشی کلر ندارد.
• وجودآمونیاک درآب درموقع کلرزنی با اسیدهیپوکلرو ترکیب میشود وترکیبات کلرآمین را بوجود می آورد و به علت ترکیب مقداری از کلر با آمونیاک قدرت ضد باکتری کلرکاهش میابد.
• وجودکلرزیاد رنگ وبوی آب را تغییرداده وآن را بدرنگ و بدبو می کند.
• تا50 میلیگرم درلیترکلردرآب مسمومیت آنی ندارد.
• حذف کلراضافی آب بوسیله هوادهی یاترکیبات شیمیایی مانند تیوسولفات سدیم(Na2S2O3 ) و یا گاز SO2 انجام می کیرد.(ازکربن فعال ویا از نانوفیلترها نیز استفاده می شود.)
• استانداردکلرباقیمانده درآب شرب0.2-0.8 می باشد.
• برای ضدعفونی کردن آب شرب به ازای هرمترمکعب3-5 گرم کلرلازم است.وچون کلرخالص در دسترس نیست و باید پرکلرین 70 درصداستفاده شود مقدار آن را بدست میاوریم.
مقدارکلرخالص مورد نیاز را در100 ضرب وبر 70 تقسیم مینماییم.
• پودرپرکلرین را به نسبت ده درصد در آب حل کرده و پس ازته نشینی رسوبات آهکی آن، بسته به نیاز از محلول آن برای افزودن به آب آشامیدنی استفاده می شود.
• مصرف پرکلرین ساده ترو در روستاها بیشتر استفاده می شود.

نحوه گندزدائی چاه‌های تعمیر شده یا جدید الاحداث

قبل از اینکه چاهی مورد استفاده قرار گیرد(چه پس از تعمیرات- چه چاه جدیدالاحداث ) باید گندزدائی گردد تا آلودگی (توسط باکتریها) که از طریق کار کردن وسایل و یا آبهای سطحی به وجود آمده خنثی گردد. ابتدا باید لوله جدار چاه و دیوار آن با محلول کلر قوی شست و شو گردد. برای این منظور حجم آب چاه باید محاسبه شود و بازاء هر متر مکعب 3/4 گرم کلر 70 درصد اضافه گردد .آب کلرزده چاه باید 12 ساعت بماند و بعد آنرا با تلمبه خارج نمایند. چنین آبی قابلیت شرب را ندارد و نباید به مصرف برسد.
جهت سهولت کار میزان کلر مورد مصرف هر متر حفاری در داخل آب در سایزهای مختلف در جدول زیر اعلام می گردد.

• جهت گندزدائی چاهی که دارای جدار 12 اینچ است و 50 متر داخل آب است مقدار 215 گرم هیپوکلریت کلسیم 70 درصد (215=50×3/4) داخل سطل به صورت محلول درآورده و سپس به داخل چاه ریخته شود و پس از 12 ساعت به بیرون تخلیه و بعداً بهره برداری گردد.

نحوه پاکسازی آب های مشکوک در مواقع اضطراری:

در موارد مشکوک به آلودگی آب برای ضد عفونی به دو طریق زیر عمل نمائید:
1-جوشانیدن آب به مدت حداقل 1-2دقیقه (از زمان جوش آمدن)
2- ضد عفونی با محلول کلر ذخیره 1درصد (کلر مادر) برای آبهای شفاف ولی مشکوک به آلودگی.(محلول استوک)

طرز تهیه كلر مادر جهت ضد عفونی كردن آب:

15 گرم (سه قاشق صاف مرباخوری یایک قاشق سرصاف غذاخوری) پرکلرین70درصد (هیپوکلریت سدیم) را به یك لیتر آب اضافه كرده و برای 2 دقیقه به هم بزنید. محلول پس از یک ساعت برای ضد عفونی کردن آب های مشکوک قابل استفاده است. محلول کلر مادر را در بطری تیره رنگ، در جای خنک و دور از نور و دسترس اطفال نگهداری نمائید. این محلول به مدت یک ماه برای ضدعفونی آبهای مشکوک قابل استفاده است.

نحوه استفاده از کلر مادر:

برای ضد عفونی آب های مشکوک، با قطره چكان 3 تا 7 قطره از محلول کلر مادر را به هر لیتر آب اضافه نموده(یک قاشق غذاخوری برای 20لیترآب)، بهم زده و بعد ازنیم تا یک ساعت آن را مصرف نمائید. آب ضد عفونی شده به این روش مدت 24ساعت قابلیت استفاده دارد.

کوزه گذاری چاههای دستی: برای روستایی باجمعیت 60 نفر کوزهای باندازه 8 لیترکفایت می کند.1.5 کیلوکلر با 3 کیلو شن و ماسه استفاده می شود. کوزه های بدون لعاب استفاده می شود. دراین روش یک کوزه 2-3 هفته می تواندآب چاه راگندزدایی کند.
کوزه به دوصورت یکی 2 سوراخ در دو طرف ودیگری 6-8 سوراخ درته کوزه به ابعاد 0.5 میلیمترمی باشد، ابعادشن3-4 میلیمتراست. درکف کوزه شن نخودی وبالای آن پودر پرکلرین وبرروی آن ماسه وبعددردهانه کوزه سنگ ریزه می ریزیم.
بعدازپرکردن کوزه دهانه آن رابایک ورقه پلاستیکی بسته وتوسط یک طناب به طول مناسب درارتفاع یک متر زیرسطح آب آویزان مینماییم.

روش های کلرزنی و دستگاه های کلرزنی:

1- کلرزنی دستی: پس ازمحاسبه مقدارکلرموردنیاز، دریک ظرف مناسب محلول کلر را آماده و بعد ازته نشینی مستقیما درمخزن آب می ریزند. تهیه کلر مادر وکوزه گذاری نیز ازروشهای دستی هستند.
2- کلرزنی قطره ای: یک اتاقک برروی دریچه آدم رو مخزن ذخیره زمینی ساخته می شود و محلول کلرمورد نیاز با آب را در یک مخزن به حجم 500 یا1000 لیتر می ریزیم و این مخزن بوسیله لوله به یک فلاش تانک وصل شده وسپس بصورت قطره ای وارد مخزن ذخیره میگردد.
3- کلریناتوربرقی(کلرزنی مایع): این دستگاههای کلرزنی بصورت تسمه ای و زنجیری هستند.که ورودی آنها بالوله به مخزن 500-1500 لیتری وصل وخروجی آنها به خطوط انتقال آب به شهر یاروستا وصل می شود وهمزمان باکار پمپاژکلربه آب تزریق میگردد. (بانصب تایمر در محل پمپاژ و همزمان با کار پمپ آب این دستگاه نیز شروع به کار می کند ودر موقع خاموشی پمپ آب دستگاه کلرزنی نیز خاموش می شود.)
-اتاقک کلرزنی مایع معمولادرمحل ایستگاه پمپاژ ساخته می شود.
-نصب شیریکطرفه درمحل ورود کلربه لوله خط انتقال مانع برگشت آب به دستگاه کلرزنی وجلوگیری ازخرابی آن می گردد.
سه روش بالا معمولادرروستاهها وجمعیت های کم استفاده می شوند.

کلریناتور گازی:

کلرگازی رامستقیما واردآب موردتصفیه نمی کنند،بلکه نخست آنراباآب می آمیزند و سپس محلول بدست آمده را در لوله آب شهرتزریق مینمایند.
-اتاقک کلرزنی گازی در مجاورت مخازن آب ساخته می شود.
-این روش برای شهرها وجمعیت های زیاد استفاده می گردد.
-همراه با این روش کلر زنی مایع هم استفاده می شود.
-جهت آب استخرهای شنا بهتراست از روش گازی استفاده شود.

کاربرد ازن در تصفیه آب آشامیدنی:

ازن از جمله ترکیباتی است که با توجه به خواص ویژه خود ، نزدیک به یک قرن است که بعنوان گند زدا در آب آشامیدنی توسط کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار گرفته است . اولین کار برد ازن در سال 1893 در کشور هلند و برای تصفیه خانه ای که از آب رودخانه راین تغذیه می نمود صورت پذیرفت . امروزه بیش از یک هزار تصفیه خانه آب از ازن بعنوان بخشی از تصفیه شیمیائی استفاده می کنند که اغلب آنها در کشورهای غربی بویژه فرانسه ، سوئیس و کانادا قرار دارند بزرگترین تاسیسات گند زدائی با ازن در مناطق پاریس و مونترال بکار گرفته شده است .
ازنO3 یکی از اشکال اکسیژن بوده و گازی آبی رنگ با بوی تند و ناپایدار می باشد، اکسیدکننده قویست.
باکمک جریان متناوب برق بافشار8-10هزارولت وبافرکانس500 می توان ازن تولید نمود.
مقدارازن لازم برای گندزدایی آب 0.5-1 گرم درمترمکعب می باشدو زمان ماند برای گندزدایی10-15 دقیقه می باشد.
• در سال 1940 نخستین واحد ازن زنی به منظور از بین بردن طعم و بوی حاصل از مواد فنلی در آمریکا تاسیس گردید .
• اولین تاسیسات ازن زنی در کانادا در سال 1956 نصب و راه اندازی شد. در این کشور از ازن بعنوان گندازدا و نیز حذف کننده طعم و بو و کنترل کدورت استفاده گردیده است .
• در سال 1992 حدود700 تصفیه خانه در فرانسه با استفاده از سیستم ازن زنی مشغول بکار بوده اند که آب تمامی این تصفیه خانه ها از آبهای سطحی تامین می شده است .
• در سوئیس 150تصفیه خانه بزرگ و کوچک از ازن زنی برای از بین بردن باکتریها و ویروسها ، حذف طعم و بو ومواد آلی استفاده می نمایند.
• در استرالیا نیز تعداد 42 تصفیه خانه با سیستم ازن زنی فعالیت دارند .

مزایای استفاده از پیش ازن زنی در مقایسه با کلر :

1- کاهش مقادیر رنگ ، طعم و بو به میزان قابل توجه
2- افزایش راندامان فیلتر اسیون ( حدود 50 در صد )
3-افزایش راندمان گند زدائی
4-کاهش زمان مورد نیاز برای تشکیل فلوک و لخته سازی
5-کاهش مواد شیمیائی مورد نیاز برای فرایند انعقاد
6-کاهش ترکیبات تری هالومتان به میزان قابل توجه و نیز دیگر ترکیبات آلی کلر دار
7-کاهش لجن حاصل از بک واش فیلتر

کاربرد ید در ضدعفونی آب شرب:

ید عنصر شیمیایی است به مقدار کمی در آب حل می شود (۳۴/ گرم در لیتر ). متداولترین ترکیباتی ید که مورد استفاده قرار می گیرند یدید سدیم (NaI ) و یدات پتاسیم KIO3 است. فقط مقادیر جزئی یدید ها در آب خام یافت می شود.
• آب دریا محتوی مقدار زیادی ید ( ۶۰-۵۰گرم در لیتر ) می باشد .
• در ضد عفونی آب استخرهای شنا و ضد عفونی آب شرب هم کاربرد دارد .
• مقدار ید باقی مانده در آب استخرهای شنا باید 6/ – 2/ میلی گرم در لیتر باشد با این غلظت حتی انترو ویروسها را تحت شرایط کنترل شده ، غیر فعال می کند .
• مقدار باقی مانده ید در آب جهت ضد عفونی مؤثر 1 میلی گرم در لیتر می باشد .
• ید باکتری کش و ویروس کش و آمیب کش در دقت های 50- 5 میلی گرم در لیتر می باشد .
• ید عنصری جزئی مورد نیاز و ضروری در ساخت هورمون تیروئید است .
• اینکه ید بطورگسترده جهت ضد عفونی آب کاربرد ندارد ، بدلیل اثرات فیزیولوژیکی است که روی فعالیت غده تیروتید دارد و هزینه آن هم نسبتا بالا ست و نیازمند کنترل و نظارت مداوم بر روی کیفیت آب است ودرمقادیرکم آب وجمعیتهای کم توصیه می شود .
استانداردی برای ید در اب شرب تعیین نشده است .

فن آوری های جدید

علم نانو درتصفیه آب

کاربرد نانو در تصفیه آب:

• نانو، دلالت بر یک واحد بسیار کوچک در علم اندازه گیری دارد. یک نانومتر معادل 9-10 متر یا به عبارتی یک میلیاردم متر است. اخیراً با ورود فناوری های نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و راهکارهای جدیدی برای تصفیه آب و نیز آب و فاضلاب های صنعتی و کشاورزی معرفی شده و یا می شوند. کاربردهای فناوری نانو در این خصوص عبارتند از : نانو فیلترها، نانو فتوکاتالیست ها، مواد نانو حفره ای، نانو ذرات، نانو سنسورها، توانایی های این فناوری در تصفیه آب و با توجه به انواع آلودگی های نقاط مختلف ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است.
• در گذشته نه چندان دور اهداف تصفیه خانه های آب آشامیدنی کاهش مواد معلق و زدودن عوامل زنده بیماری زا در آب بود که با روشهای متداول فیلتراسیون و گندزدایی قابل حصول بوده اند. لیکن با افزایش غلظت مواد ریزدانه، ترکیبات ازته، مواد آلی و معدنی و فلزات سنگین به منابع آب روش های متعارف جوابگوی نیازتصفیه خانه ها نبوده و لازم است از فرآیندهای نسبتاً جدید در تصفیه خانه ها استفاده شود.
• اخیراً نیز با ورود فناوری های نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و راهکارهای جدیدی برای تصفیه آب و نیز آب و فاضلاب های صنعتی و کشاورزی معرفی شده و یا می شوند.
کاربردهای فناوری نانو در صنعت آب:
تاریخچه نانو فیلتراسیون به دهه هفتاد میلادی زمانی که غشاهای اسمز معکوس با فشارهای نسبتاً پایین همراه با جریان آب تصفیه ای قابل قبول، بسط و توسعه پیدا کردند باز می گردد.

استفاده از فشارهای بسیار بالا در فرآیند اسمز معکوس، اگر چه منجر به تهیه آب با کیفیت بسیار عالی می شد، ولیکن به همان نسبت هزینه گزاف انرژی مصرفی عاملی نگران کننده به شماره می آمد. در نتیجه، تهیه آب با استفاده از این روش از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود. بنابراین استفاده از غشاهایی با میزان درصد حذف پایین تر ترکیبات محلول، اما با قدرت نفوذ آب بیشتر و به طبع آن، افزایش حجم آب تصفیه شده با کیفیتی مطلوب (درحد استانداردهای مورد نظر) در فناوری جداسازی یک پیشرفت قابل ملاحظه، به شمار می آمد. از ین رو غشاهای اسمز معکوس با فشار پایین، بعنوان غشاهای نانو فیلتراسیونی شناخته شدند.

فیلتراسیون غشایی (میکروفیلتراسیون، اولتراسیون و نانوفیلتراسیون):

نانو فیلتراسیون فرآیند غشایی جدیدی است که خواص آن بین فرایندهای اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون قرار دارد و در اختلاف فشار پایین (10-20 بار) قابل استفاده می باشد. به علت عمل نمودن در فشار پایین و بازیابی بالاتر، هزینه های عملیاتی و نگه داری این فرآیند به مواد شیمیایی نیاز نبوده و پساب تولیدی فشرده و غلیظ می باشد. لذا هزینه حمل و نقل و دفع آن کمتر است. به کمک تجهیزات خاص غشاء ها به طور خودکار تمیز می شود. در مورد فرآیند نانو فیلتراسیون، هزینه انرژی به مراتب از اسمز معکوس کمتر می باشد. نکته حائز اهمیت در مورد نانو فیلترها نسبت به سایر غشاها، قدرت انتخاب گری در حذف یون هاست.
غشاهای نانو فیلتراسیون معمولاً از دو لایه تشکیل می شود. لایه نازک و متراکم عمل جداسازی ولایه محافظ، عمل حفاظت در برابر فشار سیستم را انجام می دهد. غشاهای نانو فیلتراسیون معمولاً در دو نوع باردار و غیرباردار موجود هستند. مکانیسم اصلی در حذف ملکول های بدون بار، خصوصاً ترکیبات آلی بر پایه غربالسازی استوار می باشد. در حال که حذف ترکیبات یونی به دلیل برهم کنشهای الکتروستاتیک بین سطح غشا و گونه های باردار، حذف می شوند. امروزه غشاهای نانویی تجاری، در اشکال متفاوتی استفاده می گردند. این اشکال شامل، سیستم های مارپیچی، صفحه ای، جعبه ای، لوله ای و فیبری می باشد.

نانو فیلترها برای حذف محدوده وسیعی از ترکیبات به کار گرفته شده است، از جمله :
-حذف آفت کش ها از جمله آترازین، سیمازین، دیورن و ایزوپرتورن
-حذف ترکیبات آلی فرار مانند مشتقات کلردار آلی سبک مانند کلروفرم، تری کلرواتیلن و تتراکلرواتیلن
-حذف محصولات جانبی حاصل از واکنش گندزدا با ترکیبات آلی آب از جمله هالومتان ها
-حذف کاتیون ها و سختی
-حذف کروم ، اورانیم، آرسنیک
-حذف آنیون ها
– حذف پاتوژن ها

نانو مواد:

جاذب ها به طور وسیعی به عنوان جداساز محیطی در خالص سازی آب و برای حذف آلاینده های آلی از آب آلوده استفاده می شدند. تحقیقات وسیعی در این زمینه صورت گرفته است از جمله می توان به کاربرد نانو تیوپ های کربنی تک دیواره برای حذف یون های سنگین ماننده Pb2، Cu2، Cd2، کیتوزان با گروه های عاملی فسفاته برای حذف Pb2، ترکیب کربن نانوتیوپ- اکسید سدیم برای حذف As (V) ، نانو بلورهای FeO برای جذب AS (V) و Cr (VI) ، زئولیت های تعویض یون 1NaP برای حذف فلزات سنگین از پساب های معدنی اسیدی مانند Cr3، Ni2، Zn2، Cu2 ، Cd2، نانو مواد کربنی برای جذب مواد آلی فرار، رنگ های آلی و ترکیبات آلی و ترکیبات آلی کلره، فولرن برای جذب ترکیبات آروماتیک چند حلقوی مانند نفتالین اشاره نمود.

نانو ذرات:

1-حذف آرسنیک با نانو ذرات سریم
2-حذف آرسنیک با نانو ذرات اکسید آهن
3-حذف کروم با نانو ذرات آهن
4-حذف مس، کبالت و نیکل با نانو ذرات آهن
5-حذف ترکیبات آلی با نانو ذرات آهن
6-حذف آلاینده ها با نانو ذرات آهن در محل
7-کاهش نیترات با نانوذرات دوفلزی پالادیم- مس
8-گندزدایی آب با نانو ذرات نقره

نانو سنسورها در تصفیه آب و پساب:

از آنجائی که بسیاری از خواصی که انتظار می‌رود توسط سنسورها اندازه‌گیری شود در سطح مولکولی یا اتمی هستند از نانوتکنولوژی در کاربردهای حسگری یا شناسایی استفادة زیادی می‌شود.
سنسورهایی که در ابعاد نانومتری ساخته شده‌اند ازحساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند، عملکرد انتخابی دارند پاسخ‌دهنده می‌باشند. بنابراین تأثیر نانو تکنولوژی بر سنسورها فوق‌العاده عمیق و گسترده است.
به طور کلی به منظور کنترل بوی ناخوشایند، لازم است تا اندازه‌گیری‌هایی مبنی بر میزان بوی منتشر شده انجام شود. ترکیبات بسیاری در بوهای ناشی از تصفیة پساب شناسایی شده‌اند. به طور نمونه این ترکیبات عبارتند از: ترکیبات کاهش یافتة گوگرد یا نیتروژن، اسیدهای آلی، آلدئیدها یا کتون‌ها.
در سال‌های اخیر سنسورهای تجارتی مجموعه‌ای که بینی الکترونیکی نامیده می‌شوند برای شناسایی میکروارگانیسم‌ها و فلزات سنگین در آب آشامیدنی (مانند کادمیوم، سرب و روی) و به منظور شناسایی و تعیین مشخصات بوهای ناشی از مخلوط بخار جمع شده در بالای یک جامد یا مایع موجود در یک محفظة دربسته، تولید شده‌اند. این سنسورها روش سریع‌تر و نسبتاً ساده‌ای را برای پیگیری تغییرات در کیفیت آب و فاضلاب صنعتی فراهم می‌آورند.

تصفیه آب آلوده به آرسنیک با نانو ذرات آهن

کشف برهم‌کنش‌های مغناطیسی غیرمنتظره بین نقاط بسیار کوچک زنگ (rust)، دانشمندان مرکز فناوری نانو (CBEN) در دانشگاه رایس را به سمت توسعه یک فناوری کم هزینه و جالب برای پاکسازی آرسنیک از آب آشامیدنی هدایت کرده است. Vicki Colvin مدیر این پروژه معتقد است که آلودگی آرسنیک در آب آشامیدنی یک معضل جهانی است، راه‌های مختلفی برای زدودن آن وجود دارد ولی برای این کار دستگا‌های وسیع و پمپ‌های فشار بالا که با انرژی برق کار می‌کنند، مورد نیاز است. راه‌حل پیشنهادی این گروه ساده و بی‌نیاز از الکتریسیته است. هرچند نانوذرات استفاده شده در این روش گران‌ قیمت هستند، اما آنها در حال کار بر روی روشی برای تولید آنها هستند که در آن از زنگ (rust) و روغن زیتون استفاده می‌شود و هیچ امکانات بیشتری جز یک اجاق گاز نیاز ندارد. فناوری CBEN مبتنی بر یک برهم‌کنش مغناطیسی جدید کشف شده‌ای است که بین ذرات بسیار ریز زنگ که از ویروس کوچکتر هستند، اتفاق می‌افتد.
Natelson، معتقد است که در این جا نانوذرات بر هم نیرو وارد می‌کنند. در این حالت یک آهن‌ربای دستی فشار بر نانوذرات را به آرامی آغاز می‌کند و حرکت آنها را موجب می‌شود این نانوذرات به طور مؤثری روی هم تأثیر گذاشته و یکدیگر را به بیرون آب هل می‌دهند. Colvin می‌گوید: این ویژگی‌ مثالی دیگر از برهم‌کنش‌های منحصر به فردی است که ما در مقیاس نانو شاهد هستیم.
به دلیل خاصیت معروف آهن در متصل شدن به آرسنیک، گروه Colvin آزمایشات روی آب آلوده به آرسنیک را تکرار کردند و دریافتند که ذرات آهن، مقدار آرسنیک در آب آلوده را تا زیر سطح EPA برای آب آشامیدنی آمریکا، کاهش می‌دهد.
هزینه این مواد در صورت تولید صنعتی آنها کم است. مواد خام اولیه زنگ و اسیدهای چرب هستند که اسیدهای چرب را می‌توان از روغن زیتون یا نارگیل تهیه کرد.

روش انجام کلرسنجی از آب:

۱ – باز گذاشتن شیر آب بمدت یک دقیقه
۲ – شستشوی محفظه کیت کلرسنج با آب مورد نظر
۳ – استفاده از معرف ها یا قرص طبق دستورالعمل سازنده کیت
۴ – اختلاط کامل نمونه آب با معرف۵ – قرائت میزان کلر آزاد باقیمانده بلافاصله بعد از اختلاط
۶ – مطابقت با مقدار توصیه شده در استاندارد ملی standard 1053.do ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی
۷ – شستشوی کیت در پایان

تست pH آب

شستشوی کیت با آب مورد نظر

پر کردن محفظه کیت از آب مورد نظر تا خط نشانه

اضافه کردن معرف فنل رد ( طبق دستورالعمل سازنده کیت)

اختلاط کامل معرف با نمونه آب

قرائت میزان pH آب بلافاصله بعد از اختلاط و ثبت آن

شستشوی کیت در پایان کار

مطابقت با مقدار توصیه شده در استاندارد ملی ۱۰۵۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *