• فارسی
  • English

تصفیه فاضلاب شهری

تصفيه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) لیان تدبیر Domestic Wastewater Treatment/ Sanitary Wastewater Treatment


تعريف فاضلاب: آب مصرف شده اي كه از حالت انتفاعي خود ساقط مي شود را فاضلاب گويند.

تقسيم بندي فاضلاب:

• فاضلاب خانگيdomestic
• فاضلاب صنعتي industrial:
• فاضلاب سطحي run off
• فاضلاب کشاورزی agricalture

فاضلاب شهری (فاضلاب بهداشتی/ خانگي)

فاضلاب شهری یا خانگي خالص عبارت است از فاضلاب دستگاه هاي بهداشتي خانه ها مانند توالت ها ، دستشويي ها ، حمام ها ، ماشين هاي لباسشويي و ظرفشويي ، پساب آشپزخانه و يا فاضلاب حاصل از شستشوي قسمت هاي گوناگون خانه.

تصفيه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) لیان تدبیر Domestic Wastewater Treatment/ Sanitary Wastewater Treatment

تصفيه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) Domestic Wastewater Treatment/ Sanitary Wastewater Treatment بطور شاخص باتصفيه مقدماتي ،اوليه و ثانويه مقايسه مي شود . تصفيه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) بطور يك استاندارملي ابالت متحده براي پساب تخليه شده به آبهاي سطحي مي باشد
يك درجه بالاتر ازتصفيه كه” در اينجا تصفيه پيشرفته يا مرحله سوم ناميده مي شود” ممكن است در حلالهاي ويژه اي براي حفاظت كيفيت محيطي و بهداشتي مورد نياز باشد. تصفيه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) شامل آشغالگيري ،شن گيري ،ته نشيني اوليه و تصفيه بيولوژيكي می باشد.

تصفيه مقدماتي فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی)

تصفيه مقدماتي فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) بطور معمول شامل آشغالگيري و دانه گيري مي شود .آشغالگيري فاضلاب دفع مي كند جامدات زبر وخشن مثل پارچه هائي كه به تجهيزات مكانيكي برخورد كرده اند . دانه گيري جامدات شني وغير زنده و سنگين را كه در كانالها ته نشين شده اندو مراحل تصفيه را تاثير گذاشته اند .
تصفيه مقدماتي فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) براي آماده كردن فاضلاب براي تصفيه بعدي فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) بكار مي رود اما اين روش تغيير كمي در كيفيت فاضلاب ايجاد مي كند پسابهائي كه از تصفيه مقدماتي فاضلاب (آشغالگيري و شن گيري) بطور معمول بالجنها مخلوط نمي شود .

تصفيه اوليه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی)

تصفيه اوليه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) معمولا”شامل ته نشيني ثقلي ،آشغالگيري فاضلاب ودانه گيري براي حذف جامدات قابل ته نشيني مي شود بطور جزئي بيشتر از نصف جامدات معلق بطور معمول حذف مي شوندBODدرشكل جامدات قابل حذف شدن توسط ته نشيني نيز حذف مي شود (بطور شاخص حدودا”يك سوم از كل BOD )دريك دوره درطول تحول تدريجي تصفيه فاضلاب خانگي در ايالات متحده ودستگاههاطراحي واجراكرده اند تصفيه اوليه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) وپساب اوليه بطور معمول به آبهاي سطحي تخليه شده كه بطور قابل محسوس رقيق شده است اكنون تصفيه اوليه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) به عنوان يك وسيله اقتصادي براي برخي آلودگيها قبل ازتصفيه ثانويه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) وپس مانده از تصفيه اوليه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) مواد معلق تغليظ شده ازذراتي در آب بنام لجن اوليه مي باشد اگر چه هدف تصفيه اوليه فاضلاب فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) اين است كه جامدات معلق قابل حذف وBOD راجداكند محتويات فاضلاب تحت عنوان جامدات قابل ته نشين بوجود مي آيد يا توسط جامدات قابل ته نشين فاضلابهاكه ممكن است همچنين حذف شوند، جذب مي شود .بنابراين تصفيه اوليه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) بركاهش غلظت پساب مواد غذائي ،ارگانيسمهاي بيماري زا وعناصر ديگر بطور بالقوه تركيبات زنده سمي اثر مي گذاردو سازنده هايئكه حذف مي شوند در لجن اوليه وجود دارد.

تصفيه ثانويه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی)

تصفيه ثانويه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) تقريبا”هميشه با استفاده يك فرايند تصفيه بيولوژيكي فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) همراه است ميكروارگانيسمها در مواد معلق (در فرايند لجن فعال )چسبيده شده به ديوار (در يك صافي چكنده يا يكي از متغييرهاي آن ) يا در حوضچه ها يا فر آيند هاي ديگريكه براي حذف مواد زنده قابل تجزيه بيولوژيكي فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) استفاده ميشود . قسمت مواد توسط ميكروارگانيسم كه براي توليد CO2 وديگر توليدات پاياني اكسيد ميشود وباقيمانده انرژي ومواد مورد نياز براي حفاظت محيط را فراهم ميكند. براي اينكه ميكروارگانيسمها بطور بيولوژيكي لخته تشكيل دهند، ذرات قابل ته نشين رادرتصفيه بيولوژيكي فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) بعدي ، اين توده حياطي اضافي در تانكهاي ته نشيني تحت عنوان مواد معلق غليظ شده، جدا ميشوند كه لجن ثانوي ناميده مي شوند(همچنين تحت عنوان لجن بيولوژيكي شناخته شده يا لجن فعال شده فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) در صافي چكنده مي باشد ) مواد تشكيل دهنده فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) مي تواند با لجن ثانوي مخلوط شوند بعنوان نتيجه جذب جامدات قابل ته نشيني.

تصفیه بیولوژیک هوازی
تصفیه بیولوژیک بی هوازی

تصفيه مرحله سوم يا پيشرفته فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی)

تصفيه مرحله سوم واحدهاي تصفيه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) وقتي استفاده مي شود ميشود كه شرايط آب پذيرنده يا كيفيت بهتر خروجي بيشتر از خروجي مرحله دوم تصفيه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) باشد .گندزدايي جهت كنترل ميكروارگانيسمهاي بيماري زا ،ويروسها اغلب يك مرحله عمومي از تصفيه پيشرفته است غلظت جامدات معلق وBOD همراه در خروجي تصفيه شده ميتواند بافيلتراسيون وگاهي اوقات با كمك مواد منعقد كننده كاهش يابد جذب سطحي بوسيله كربن فعال براي حذف تركيبات آلي مقاوم به عناصر جزئي استفاده مي شود غلظت آمونياك در خروجي ثانوي مي تواند كاهش يابد بوسيله نيتريفيكاسيون تصفيه پيشرفته براي حذف فسفر ونيتروژن ، همچنين بعنوان حداقل تغذيه سطحي متعارف مي تواند حذف شود. بوسيله بالا بردن بار ميكروبي يا ترسيب شيميائي تمام مراحل تصفيه پيشرفته به دنبال نصفيه ثانويه انجام نمي شود .
انواعي از روشهاي عملي تصفيه مانند تصفيه ثانويه كمتر استفاده ميشود مراحل فيزيكي وشيميايي سريعتر از تصفيه بيولوژيكي انجام مي شود .

تصفيه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) براي آبياري محصولات كشاورزي همراه با احياء واستفاده مجدد از آنها

با توجه به قوانين وشرايط محلي درجاتي از تصفيه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) مورد نياز است تا خروجي فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی)جهت توليدات كشاورزي مناسب باشد تصفيه اختصاصي براي پذيرش دركشاورزي استفاده ميشود . در واقع در قديم تصفيه متعارف اوليه وثانويه در آمريكا استفاده وتوجهي به آن نمي شد در تشخيص كميت تصفيه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) براي توليدات كشاورزي كميت شامل تامين كيفيت بهداشتي ومحيطي ، كيفيت آب مورد نياز كشاورزي ، آب مورد نياز جهت ذخيره براي آبياري وسيستم انتقال( به منظور اجتناب از ايجاد بو وطعم وگرفتگي لوله ها بستگي دارد)مي شود .
ضدعفوني پساب تصفيه شده اغلب به وسيله كلر زني انجام مي شود .كلر يك ضدعفوني كننده اقتصادي است .اما با مواد آلي در پساب فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) واكنش نشان مي دهد تا تشكيل تركيبات آلي كلرزني شده اي بدهد كه مربوط به مصرف دوباره فاضلاب تصفيه شده قابل شرب ميشود اما به آبياري مربوط نمي شود. متغييرهاي براي كلر بعنوان يك ضدعفوني كننده شامل اوزون ونورماوراءبنفش در مرحله بعدي فراهم نمي شوديك ضدعفوني كننده باقيمانده مورد نياز به وسيله برخي قوانين محلي براي بكار بردن فاضلاب تصفيه شده براي محصولات غذايي تدوين شده است .
علاوه براين جامدات معلق گاهي اوقات از پساب دستگاههاي تصفيه متعارف فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) قبل از استفاده از پساب براي كشاورزي، انتقال جامدات معلق به كنترل ارگانيسمهاوويروسهاي بيماري زا كمك مي كند .
انتقال جامدات معلق ته نشين شده يا رسوب جامدات را روي سطح بالاي خاك كاهش ميدهدوگرفتگي برخي از سيستمهاي توزيع آب آبياري را نيز كم مي كند .كاهش بيشترجامدات معلق در پساب بطور شاخص با اضافه كردن يك ماده شيميائي منعقد كننده وته نشين كردن وفيلتر كردن از بستر دانه دانه (با دانه بندي ريز)فعال ميشود (فالروري در در سال 1991 –كيواودر سال 1994) تكنولوژي تصفيه براي توليد هر مرحله از كيفيت فاضلاب به نظر ميرسد ضروري وقابل دسترس باشد به هر صورت هزينه هاي تصفيه با بهبود كيفيت بهتر آب افزايش مي يابد بعلاوه مشكلات اجراي لجن باقيمانده توأم مي شود بات برخي از فرآيند ها (از قبيل استفاده از غشاء) كه ممكن است براي بهبود كيفيت فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی) تصفيه شده بيشتر از معيارهاي متداول استفاده ميشود .
امروزه موقيعتهاي وجود دارد كه در ان درخواستهاي كيفيت تخليه آب،ارزش محصولات وكميابي آب را توجيه ميكند در جات بالاتر از تصفيه فاضلاب را قبل از درخواست براي محصولات غذايي.

استانداردهاي خروجي فاضلاب ها

مقدمه و تعاريف
اين استاندارد باستناد ماده 5 آئين نامه جلوگيري ازآلودگي آب و با توجه به ماده سه همين آئين نامه و با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات، كشور و كشاورزي توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و تدوين گرديده است. در اين استانداردهاي تعاريف و اصطلاحاتي كه بكار رفته است بشرح ذيل مي باشند:
آب سطحي: عبارتست از آبهاي جاري يا دائمي، درياچه هاي طبيعي يا مصنوعي و تالابها.
چاه جاذب: عبارتست از حفره يا گودال كه قابليت جذب داشته و كف آن تا بالاترين سطح ايستابي حداقل 3 متر فاصله داشته باشد.
تراشه جذبي: عبارتست از مجموعه اي از كانالهاي افقي كه فاضلاب به منظور جذب در زمين به آنها تخليه شده و فاصله كف آنها از بالاترين سطح ايستابي حداقل 3 متر باشد.
كنار گذر: كانالي است كه فاضلاب را بدون عبور از بخشي از تصفيه خانه يا كل آن به بخشي ديگر و يا كانال خروجي هدايت كند.
نمونه مركب: عبارتست از تهيه يك نمونه 24 ساعته از نمونه هايي كه با فواصل زماني حداكثر 4 ساعته تهيه شده اند.

ملاحظات كلي
1- تخليه فاضلابها، بايد براساس استانداردهايي باشد كه بصورت حداكثر غلظت آلوده كننده ها بيان مي شود و رعايت اين استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست ضروريست.
2- مسئولين منابع آلوده كننده بايد فاضلابهاي توليدي را با بررسي هاي مهندسي و استفاده از تكنولوژي مناسب و اقتصادي تا حد استانداردها تصفيه نمايد.
3- اندازه گيري غلظت مواد آلوده كننده و مقدار جريان در فاضلابها بايد بلافاصله پس از آخرين واحد تصفيه اي تصفيه خانه و قبل از ورود به محيط انجام گيرد.
4- اندازه گيري جهت تطبيق با استانداردهاي اعلام شده قبل از تاسيسات تصفيه فاضلاب بايد بر مبناي نمونه مركب صورت گيرد. در سيستمهائيكه تخليه ناپيوسته دارند اندازه گيري در طول زمان تخليه ملاك خواهد بود.
5- لجن و ساير مواد جامد توليد شده در تاسيسات تصفيه فاضلاب قبل از دفع بايستي بصورت مناسب تصفيه شده و تخليه نهايي اين مواد نبايد موجب آلودگي محيط زيست گردد.
6- فاضلاب تصفيه شده بايد با شرايط يكنواخت و بنحوي وارد آبهاي زيرنده گردد كه حداكثر اختلاف صورت گيرد.
7- فاضلاب خروجي نيابستي داراي بوي نامطبوع بوده و حاوي كف و اجسام شناور باشد.
8- رنگ و كدورت فاضلاب خروجي نبايد ظواهر طبيعي آبهاي پذيرنده و محل تخليه را بطور محسوس تغيير دهد.
9- روشهاي سنجش پارامترهاي آلوده كننده بر مبناي روشهاي ذكر شده در كتاب Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water خواهد بود
10- استفاده از سيستم سپتيك تانك و ايمهوف تانك با بكارگيري چاهها و يا تراشه هاي جذبي در مناطقي كه فاصله كف چاه يا تراشه از آ سطح آبهاي زير زميني كمتر از 3 متر مي باشد ممنوع است.
11- ضمن رعايت استانداردهاي مربوطه خروجي فاضلابها نبايد كيفيت آب را براي استفاده هاي منظور شده تغيير دهد.
12- رقيق كردن فاضلاب تصفيه شده يا خام بمنظور رسانيدن غلظت مواد آلوده كننده تا حد استانداردهاي اعلام شده قابل قبول نمي باشد.
13- استفاده از روشهاي تبخير فاضلابها با كسب موافقت سازمان حفاظت محيط زيست مجاز است.
14- استفاده از كنارگذر ممنوع است، كنارگذرهائيكه صرفاً جهت رفع اشكال واحدهاي تصفيه اي بكار رفته و يا در زمان جمع آوري توام فاضلاب شهري و آب باران مورد استفاده قرار مي گيرند مجاز است.
15- تاسيسات تصفيه فاضلاب بايستي بگونه اي طراحي، احداث و بهره برداري گردد. تا پيش بيني لازم جهت به حداقل رسانيدن آلودگي در مواقع اضطراري از قبيل شرايط آب و هواي نامناسب، قطع برق، نارسايي تجهيزات مكانيكي و …. فراهم گردد.
16- آن دسته از فاضلابهاي صنعتي كه آلودگي آنها بيش از اين استانداردها نباشد مي تواند فاضلاب خود را با كسب موافقت سازمان بدون تصفيه دفع نمايند.

جدول استاندارد خروجي فاضلاب ها

1- نبايد بيش از يكبار در سال رخ دهد.
2- استانداردهاي فوق از استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني اقتباس گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *