چرا استفاده مجدد از پساب صنعتی  Reuse پساب ؟، ما هرگز قدر آب را نمي دانيم تا چاه ها خشك شوند و سفره های آب زیر زمینی تخیله شوند و آب برای نوشیدن و زیستن وجود نداشته باشد.

جهت کمک به سیاست های مدیریت پایدار آب، شرکت فنی مهندسی لیان تدبیر راه حل های فنی بی شماری برای استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده و Reuse پساب ارائه می دهد. از مزایای اصلی استفاده مجدد از فاضلاب و Reuse پساب به ویژه در مناطقی که دچار کمبود آب و خشکی هستند، شامل” جلوگیری از تخلیه فاضلاب در محیط زیست و افزایش آب موجود با هزینه کمتری بواسطه  Reuse پساب می باشد.

چرا Reuse پساب؟

1- استفاده مجدد از پساب صنعتی Reuse پساب ضروریست زیرا، جمعیت جهان در حال افزایش است.
2- استفاده مجدد از پساب صنعتی Reuse پساب ضروریست زیرا، منابع آب سطحی و زیرزمینی در اثر فاضلاب تولیدی مورد تهدید قرار دارد.
3- استفاده مجدد از پساب صنعتی Reuse پساب ضروریست زیرا، توزیع ناعادلانه منابع آب وجود دارد.
4- استفاده مجدد از پساب صنعتی Reuse پساب ضروریست زیرا، دنبال منابع جدید تامین آب می گردیم.
5-جهت حفظ محیط زیست، استفاده مجدد از پساب صنعتی Reuse پساب ضروریست.

استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب:

شرکت فنی مهندسی لیان تدبیر، فناوری های نوین تصفیه ارائه می دهد که امکان استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده (استفاده مجدد از پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب) با بالاترین کیفیت و مطابق با استانداردهای آب صنعتی را فراهم می کند.
فناوری های نوین شامل فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOP)، اولترافيلتراسيون (UF) Ultrafiltration، ميکروفيلتراسيون Micro Filtration (MF)، ازن زنی Ozonation و ضدعفونی به روش اشعه فرابنفشUV و غیره جهت تصفیه و بازیابی پساب (Reuse پساب، بازیافت فاضلابRecycling) استفاده می شوند و بهترین کیفیت را مطابق با استاندارد آب مصرفی مورد نیاز حاصل می کند.
از آب بازیافتی تولید شده در کشاورزی یا صنعت، برای تمیز کردن جاده ها یا تغذیه به سفره های آب زیرزمینی استفاده می شود.

نگاهي به تحولات آب در دنيا و ضرورت استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در اجلاس جهاني مكزيك، در سال 2006 بيش از 2/1 ميليارد نفر از مردم جهان از دسترسي به آب شرب بهداشتي محروم بوده اند و پيش بيني شده است اين تعداد در سال 2025 به 2/8 ميليارد نفر و در سال 2050 به 4 ميليارد نفر برسد.
40 درصد از جمعيت 9 ميليارد نفري دنيا در سال 2025 به آب سالم دسترسي نخواهند داشت. در اين سال از هر 3 نفر مردم جهان، 2 نفر دغدغه ي آب خواهند داشت.

تحولات كلي آب در كشور و ضرورت استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب
در نيم قرن اخير ميانگين بارندگي در ايران حدود 250 ميلي متر بوده كه از يك سوم ميانگين جهاني بارش و نيمي از ميانگين بارش قاره اي آسيا نيز كمتر است.
توزيع مكاني همين بارش كم در كشور نيز بسيار ناهمگون است، بطوريكه فقط يك درصد از مساحت ايران بارش بيش از 1000 ميلي متر را تجربه نموده و 28 درصد از سطح كشور داراي بارش ساليانه كمتر از 100 ميلي متر مي باشد. ضمن اينكه 40 درصد از بارش ها نيز در زمان غير لازم انجام مي شود.
از ميزان 412 ميليارد مترمكعب آب كشور، 70 درصد آن بر اثر تبخير از بين مي رود و تنها 30 درصد آن يعني 130 ميليارد مترمكعب باقي مي ماند كه در حاضر 100 ميليارد مترمكعب آن در حال استفاده است.
با توجه به مشكل توزيع مكاني و زماني نامناسب آب در كشور، سهم سرانه ي منابع آب تجديد پذير كشور از 7000 مترمكعب به ازاي هر نفر در سال 1335 به 1850 مترمكعب به ازاي هر نفر در سال 1385 تقليل يافته است.
پيش بيني مي شود در سال 1400 ميزان سهم سرانه ي منابع آب تجديد پذير كشور به كمتر از 1000 مترمكعب به ازاي هر نفر در سال (يعني پايين تر از مرز كم آبي) برسد.
همانطور كه ملاحظه مي شود طي 65 سال ( از 1335 تا 1400 شمسي) سرانه ي منابع آبي تجديد پذير كشور به يك هفتم كاهش خواهد يافت و كشور ايران بر اساس تقسيم بندي سازمان ملل متحد به جرگه ي كشورهاي درگير با كم آبي شديد مي پيوندد و شرايط تنش و فشار ناشي از كمبود آب را تجربه خواهد كرد.
در حال حاضر از 95 ميليارد مترمكعب آب مصرفي كشور ، 92 درصد در بخش كشاورزي (با راندمان آبياري 30 درصد) مصرف مي شود. اين در حالي است كه بخش صنعت حدود 2 درصد مصرف را داراست و سهم آب شرب تنها 6 درصد است.
حاصل مصرف اين ميزان آب در بخش هاي مختلف، توليد 32 ميليارد مترمكعب فاضلاب مي باشد كه تصفيه اين فاضلابها و استفاده مجدد از پساب تصفيه شده اين فاضلابها پتانسيل خوبي جهت تامين بخشي از آب مورد نياز كشور است.

مهمترين راه حل منطقي توسعه منابع آب در آينده و ضرورت استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب

بطور كلي، تصفيه فاضلابهاي شهري و صنعتي (استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب) بايد بتواند چنان كيفيتي توليد نمايد كه دور ريخته نشود، بلكه مصارف مطلوبي براي آن قابل پيش بيني باشد.
مهمترين راه حل منطقي توسعه منابع آب در آينده ، استفاده مجدد از فاضلابهاي تصفيه شده بعنوان يك منبع جديد است.

انواع مصارف استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب
• استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب برای مصارف شهری
• استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب برای مصارف صنعتی
• استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب برای مصارف کشاورزی
• استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب در تغذیه آبهای زیرزمینی
• استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب در مراکز تفریحی آبی

استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب جهت مصارف شهری:

استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب جهت می تواند شامل موارد زیر باشد:

• استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب جهت آبیاری پارکها، زمینهای گلف و غیره
• استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب جهت استفاده تجاری از قبیل شتشوی اتومبیل، شتشوی شیشه ها و غیره
• استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب جهت آتش نشانی
• استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب جهت کنترل گرد و غبار و تولید بتن
• استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب جهت استفاده در فلش تانک های دستشویی ها

استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب برای مصارف صنعتی
• استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب جهت آب سیستم خنک کننده
• استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب جهت تامین آب بویلر ها
• استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب جهت استفاده در چرخه فرآیند صنعت

استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب برای مصارف کشاورزی

در استفاده از پساب Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling جهت آبیاری زمینهای کشاورزی بایستی پارامترهای شیمیایی و میکروبی آن کنترل شود.

پارامترهاي مهم كيفي براي پساب تصفيه شده Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling ، بازیابی پساب از نظر آبياري

• غلظت كل مواد محلول (TDS) در استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب
• هدايت الكتريكي (EC) در استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب
• نسبت جذب سديم (SAR) در استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب
• يونهاي سمي شامل بر ، كلر و سديم در استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب
• عناصر كمياب شامل آلومينيوم، بريليوم، كبالت، فلور، آهن، ليتيوم، منگنز، موليبدن، سلنيم، قلع، تيتانيوم، تنگستن، واناديم در استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب
• فلزات سنگين شامل آرسنيك، كادميوم، مس، سرب، جيوه، روي در استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب
• pH در استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب

مسائل اساسي در مديريت آبياري با پساب تصفيه شده Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling ، بازیابی پساب

انتخاب روش مناسب آبياري جهت Reuse پساب
مديريت اجرايي و تجربي جهت Reuse پساب
آميختن آب نرمال با پساب تصفيه شده جهت Reuse پساب
استفاده از هر دو منبع به نسبت حجم و به نوبت جهت Reuse پساب

استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب در مصارف تفریحی

معیارهای مورد توصیه جهت استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب شامل موارد ذیل است :
• آب (فاضلاب بازیافتی، پساب بازیابی شده) نباید محتوی هیچگونه موادی باشد که در اثر بلغ ایجاد مسمومیت کند و موجب التهاب چشمها ویا پوست بدن نشود .
• PH قابل قبول آبها (فاضلاب بازیافتی، پساب بازیابی شده) برا ی آب تنی و شنا کردن در گستره 5/6 تا 3/8 می باشد .
• درجه حرارت فاضلاب بازیافتی، پساب بازیابی شده به استثناء شرایط طبیعی ، برای شنا کردن و ماهیگیری بالاتر از 30 درجه سانتی گراد قابل قبول نیست .
• در فاضلاب بازیافتی، پساب بازیابی شده جهت جلوگیری از اوترفیکاسیون نیاز به تقلیل فسفر و ازت می باشد.
• معیار های کیفی آب (فاضلاب بازیافتی، پساب بازیابی شده) بطور محدود با بدن در تماس است یا تماس ثانوی ( قایقرانی و ماهیگیری ) نسبت به تماس مسقیم نامحدود ، کمتر محدودیت دارد.

استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب جهت تغذیه آبهای زیرزمینی
نفوذ و عبور آب احیاء شده (استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب) از داخل خاک ومنطقه آب زیرزمینی ممکن است ، تصفیه اضافی انجام دهد وقابلیت اعتماد سیستم تصفیه را بالا این چنین تغذیه از لحاظ در نظر گرفتن سلامت جامعه در مواردیکه آب احیاء شده (استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse پساب، بازیافت فاضلاب Recycling، بازیابی پساب) ممکن است بر لایه های آبدار زیر زمینی اثر گذارد اهمیت فوق العاده دارد .

معیارهای تصفیه و بازیافت فاضلاب Reuse پساب، جهت آبهایی که به سفره های زیرزمینی تزریق می شود:

ملاحظات زیست محیطی تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی و استفاده مجدد از فاضلاب، بازیافت فاضلاب Reuse پساب:

• جنبه هاي بهداشتي تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی و استفاده مجدد از فاضلاب، بازیافت فاضلاب Reuse پساب
• جنبه هاي اقتصادي تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی و استفاده مجدد از فاضلاب، بازیافت فاضلاب Reuse پساب
• جنبه هاي اجتماعي – فرهنگي تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی و استفاده مجدد از فاضلاب، بازیافت فاضلاب Reuse پساب
• جنبه هاي مديريتي تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی و استفاده مجدد از فاضلاب، بازیافت فاضلاب Reuse پساب
• جنبه هاي زيست محيطي تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی و استفاده مجدد از فاضلاب، بازیافت فاضلاب Reuse پساب
تقسيم بندي پسابهاي تصفيه شده (بازیافت فاضلاب، Reuse پساب) براي آبياري فضاي سبز (طبق نظر سازمان مشترك المنافع علمي و تحقيقات صنعتي استراليا، CSIRO,1999)

استاندارد كيفي پيشنهادي براي كار برد پساب ها و آب هاي برگشتي پسابهاي تصفيه شده (بازیافت فاضلاب، Reuse پساب، بازیافت پساب) در آبياري فضاي سبز

استاندارد پيشنهادي براي دفع پساب ها و آب هاي برگشتي پسابهاي تصفيه شده (بازیافت فاضلاب، Reuse پساب، بازیافت پساب) به چاه جاذب

مراحل تصفيه تكميلي پساب جهت استفاده مجدد از فاضلاب شهری و صنعتی (بازیافت فاضلاب، Reuse پساب، بازیافت پساب)
• صاف نمودن (عبور از فيلترهاي شني) فاضلاب جهت تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی و استفاده مجدد از فاضلاب، بازیافت فاضلاب Reuse پساب
• انعقاد ، لخته سازي و ته نشيني (تصفيه شيميايي) فاضلاب جهت تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی و استفاده مجدد از فاضلاب، بازیافت فاضلاب Reuse پساب
• تصفيه بيولوژيكي تكميلي با استفاده از فرآيندهاي بيولوژيكي ممبراني (با استفاده از ممبران بيوراكتور يا MBR) جهت تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی و استفاده مجدد از فاضلاب، بازیافت فاضلاب Reuse پساب
• تصفيه تكميلي پساب به روش اكسيداسيون پيشرفته (Advanced Oxcidation) با استفاده از فرآيندهاي ازن زني، H2O2 و UV جهت تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی و استفاده مجدد از فاضلاب، بازیافت فاضلاب Reuse پساب
• عبور پساب از ستون هاي ذغال فعال (كربن اكتيو) جهت تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی و استفاده مجدد از فاضلاب، بازیافت فاضلاب Reuse پساب
• عبور پساب از ستون هاي تبادل يوني و سختي گير جهت تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی و استفاده مجدد از فاضلاب، بازیافت فاضلاب Reuse پساب
• بي ملح نمودن فاضلاب (با عبور پساب از اسمز معكوس ياRO) جهت تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی و استفاده مجدد از فاضلاب، بازیافت فاضلاب Reuse پساب

برنامه پايش استفاده مجدد از پساب ها و آب هاي برگشتي (بازیافت فاضلاب شهری و صنعتی، Reuse پساب، بازیافت پساب) در آبياري فضاي سبز

مراحل پايش استفاده از پساب (بازیافت فاضلاب، Reuse پساب، بازیافت پساب) در آبياري فضاي سبز داراي اجزايي به شرح ذيل مي باشد:

– منابع آب سطحي
– منابع آب زيرزميني
– خاك
– گياهان

برنامه پايش استفاده مجدد از پساب ها و آب هاي برگشتي (بازیافت فاضلاب شهری و صنعتی، Reuse پساب، بازیافت پساب) در تغذيه مصنوعي

اقدامات كنترلي پيشنهادي در استفاده از پساب ها و آب هاي برگشتي(بازیافت فاضلاب شهری و صنعتی، Reuse پساب، بازیافت پساب)

– تصفيه پساب ها (بازیافت فاضلاب، Reuse پساب) تا حد رسيدن به استانداردهاي مورد نظر
– اعمال محدوديت در كاربري اين منابع فاضلاب بازیافتی
– به كارگيري فاضلاب بازیافت شده یا پساب بازیابی شده به روش هاي آبياري متناسب با كيفيت پساب و گونه زراعي
– محافظت و اقدامات كنترلي براي افراد در معرض كاربرد پساب ها (كارگران و مصرف كنندگان)
– محافظت از خطوط انتقال پساب از تصفيه خانه تا محل مصرف
– رعايت فاصله فاضلاب یا پساب از اماكن مسكوني و اجتماعات انساني