نانو فيلتراسيون NanoFiltration (NF)

نانو فيلتراسيون NanoFiltration (NF) ، اندازه حفره هاي اين غشاها بين اولترافيلتراسيون UF و اسمز معکوس RO مي باشد. غشاهاي نانوفيلتراسيون براي تصفية آب شرب استفاده مي شوند و داراي خلل و فرج 001/0 تا mµ 002/0 و وزن مولکولي ناپيوسته (MWCO) حدود 200 دالتن هستند.


نانوفيلترها قادر به حذف پيش سازهاي محصولات جانبي گندزدايي (DBP) مثل يون هاي کلسيم و منيزيم است و نسبت به روش هاي سختي زدايي با لايم- سودا، سختي زدايي اين روش اقتصادي تر است. بازيافت تراوايي در اين روش 80 تا 90 درصد است و مي توان 50 تا 70 درصد از کل مواد جامد محلول را حذف کرد.


حذف ذرات توسط نانوفیلترها


با توجه به اينکه روش NF به راحتي TOC را حذف مي کند در نتيجه نيازي به فرآيندهاي انعقاد پيشرفته جهت کنترلDBPs  نيست. همچنين حذف ميکروبي اين روش 100 درصد است. پس مي توان NF را جايگزين ازن زني، جذب سطحي GAC و انعقاد پيشرفته کرد. ولي، غشاء NF مشکل رسوب موجودات زنده را دارند، بنابراين پيش تصفيه مؤثر مثل فرايندهاي تصفيه متعارف و کارتريج فيلترهاي ميکروني و يا حتي ميکروفيلتراسيون قبل از NF، خيلي مفيد خواهد بود.
 

نوع غشاء مرکب (کامپوزيت)
ضخامت   لايه زيرين : 150 ميکرون
لايه بالايي : 1 ميکرون
اندازه حفرات  < 2 نانومتر
نيروي محرکه فشار (10 تا 25 بار)
اساس جداسازي حلاليت - نفوذ
جنس غشاء پلي آميد (پليمريزاسيون بين سطحي)
کاربردهاي عمده  - جدا سازي مولكولهاي آلي با وزن متوسط، آنيونها و كاتيونهاي دو ظرفيتي
- رنگ زدايي، حذف سختي و كاهش املاح محلول آب
- حذف فلزات سنگين، تصفيه آبهاي مصرفي، رنگ زدايي و حذف نيترات
- جهت پيش ‌تصفيه سيستم اسمز معكوس (R.O).سيستم نانوفيلتراسيون


نانو فيلتراسيون فرآيندي است فشاري که در ان جدا سازي براساس اندازه مولکول صورت مي‌گيرد. اساساً اين روش جهت حذف اجزاي آلي نظير آلوده کننده‌هاي ميکروني و يونهاي چند ظرفيتي مي‌باشد.
از اين غشاء جهت حذف مواد و ذرات بزرگتر از 10 انگستروم استفاده مي شود. در واقع از اين روش براي جدا سازي مولكولهاي آلي با وزن مولكولي متوسط و همچنين آنيونها و كاتيونهاي دو ظرفيتي و بيشتر استفاده مي شود. نمك هايي كه آنيون هاي تك ظرفيتي دارند مانند NaCl , CaCl2 كمتر گرفته مي شوند، ولي آنيون هايي كه دو ظرفيتي باشند، مانند منيزيم سولفات حتي تا 90 درصد گرفته مي شود. اين روش براي رنگ زدايي، حذف سختي و كاهش املاح محلول آب و يا براي جدا كردن مواد آلي از مواد غير آلي استفاده مي شود.

 


استانداردهاي آب ورودي به سيستم اسمز معکوس و نانوفيلتراسيون


جدول زیرخلاصه اي از حدود عوامل مربوط به کيفيت آب خوراک را بيان مي کند.
شرکت هاي سازنده ممبرانهاي سيستم اسمز معکوس و نانوفيلتراسيون استانداردهايي جهت آب خام ورودي به سيستم اسمز معکوس توصيه مي کنند، که اين حدود بايد جهت اطمينان از عملکرد صحيح ممبران رعايت شود. در غير اين صورت، آسيب ديدگي و رسوب گرفتگي ممبرانها و درنتيجه شستشو و  يا ضد عفوني کردن مکرر آنها امري غير قابل اجتناب خواهد بود.

جدول- استانداردهاي آب ورودی به سيستم اسمز معکوس و نانوفيلتراسيون (شرکت DOW آمریکا)