انواع سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی و پساب شرکت لیان تدبیر

تعريف فاضلاب صنعتی و اثرات آنها روی محيط زيست
به آب های مصرف شده در واحدهای مختلف يك صنعت يا واحد توليدی كه به نحوی دچار نوعی آلودگی شده باشند فاضلاب صنعتی گفته می شود.

فاضلاب صنعتی Industrial Wastewater
فاضلاب های صنعتی و پساب کارخانه ها

تفاوت فاضلاب صنعتی با فاضلاب خانگی:
• امکان وجود مواد و ترکيبات شيميايی سمی در فاضلاب های صنعتی بيشتر است .
• فاضلاب صنعتی، خاصيت خورندگی و درجه اسيدی بيشتری دارد .
• امکان وجود موجودات زنده در فاضلاب صنعتی کمتر است.

انواع فاضلاب های صنعتی (Industrial wastewater) توليدی از يك واحد صنعتی
1- فاضلاب فرآيند : فاضلابی كه در خط توليد ايجاد شده و دارای مواد يا محصولات آن واحد می باشد. مثلا در فاضلاب كارخانه نساجی (موادی مانند رنگ، روغن و آحار مواد سفيد كننده يا دترجنتها موجود می باشد.)
2- فاضلاب ناشی از ديگ های بخار، فاضلاب احيای رزينها و برج خنك كننده حاوی نمكهای محلول و فلزات هستند كه با فاضلاب فرآيند ماهيت كاملا متفاوتی دارند.
3- فاضلاب ناشی از شستشوی دستگاه ها و ماشين آلات كارخانه: در مواقع تعمير يك واحد صنعتی اين فاضلاب توليد می شود.
4- فاضلاب ناشی از شستشوی كارگران يا استحمام و فاضلاب انسانی اين فاضلاب كاملا مشابه با فاضلاب خانگی بوده است.

آلاينده های مهم فاضلاب های صنعتی (Industrial wastewater)
– مواد آلی: تركيبات آلی طبيعی و مصنوعی كه معمولا با پارامترهايی مانند سنجيده ميشود. در اكثر كارخانجات اين مواد آلی وجود دارد. در كارخانه آبكاری مواد آلی نداريم.
– املاح معدنی مانند نمكها، تركيبات معدنی ديگر
– اسيديته و قليائيت: فاضلاب كارخانجات آبكاری اسيدی و چوب و كاغذ قليايی است.
– مواد معلق و كلوئيدی كه در فاضلاب های صنعتی يافت ميشوند و سيستم تصفيه بيولوژيكی را مختل كرده و ايجاد كدورت مي كنند.
– كدورت
– مواد شناور (مواد توليد كننده كف، روغن و چربی ، گريس و غيره) از نفوذ نور و اكسيژن به داخل آب جلوگيری می كنند. عمل فتوسنتز دچار اشكال می شود.
– تركيبات شيميايی سمی: آفت كشها و علف كشها ، سيانور
– فلزات سنگين : مانند كروم، كبالت، مس، سرب، جيوه كه از صنايعی مانند آبكاری و دباغی و خودروسازی توليد ميگردند.
– رنگ و تركيبات رنگی: منظره های ناهنجار روی فاضلاب ايجاد ميكنند.
– تركيبات مغزی: ازت و فسفر در ايجاد اتريفيكاسيون مؤثر هستند.
تركيبات راديواكتيو: كه در داخل برخی آزمايشگاه ها و بيمارستان ها توليد ميشود.
پاتوژنها: عموما در فاضلاب بيمارستان ها يافت ميگردند .

اهداف اصلی در تصفيه فاضلاب صنعتی (Industrial wastewater)
. تصفيه فاضلاب صنعتی جهت تامين شرايط بهداشتی برای زندگی مردم
. تصفيه فاضلاب صنعتی جهت پاك نگهداشتن محيط زيست
. تصفيه فاضلاب صنعتی جهت بازيابی فاضلاب

فرآیندهای مختلف تصفیه فاضلاب صنعتی (Industrial wastewater)

تصفیه فاضلاب چه وقتی که به صورت مصنوعی و در تصفیه خانه انجام می گیرد و چه وقتی که به صورت طبیعی و خود به خودی رخ می دهد به سه گونه ممکن است انجام شود.
اول: تصفیه مکانیکی یا تصفیه فیزیکی فاضلاب صنعتی
دوم: تصفیه زیستی یا تصفیه بولوژیکی فاضلاب صنعتی
سوم: تصفیه شیمیایی فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش فرآیند لجن فعال متعارف
Conventional Activated Sludge
تصفیه فاضلاب شهری یا فاضلاب صنعتی به روش یک سیستم لجن فعال معمولی (CAS) معمولاً شامل یک مخزن هوادهی است که برای تخریب بیولوژیکی از آن استفاده می شود و یک زلال ساز ثانویه (مخزن رسوب گذاری) که در آن لجن از فاضلاب تصفیه شده جدا می شود.
اولین مرحله از سیستم CAS مخزن هوادهی است که فاضلاب در آن با هوا مخلوط می شود تا میکروارگانیسم ها فعال شوند. در حین هضم فاضلاب ، ارگانیسم ها با یکدیگر برخورد می کنند و ذرات تشکیل می شوند که ظرفیت بیشتری برای تخریب اجزای بیولوژیکی فاضلاب دارند.

مخزن هوادهی توسط یک زلال ساز ثانویه یا مخزن رسوب گذاری دنبال می شود. در طی این مرحله، میکروارگانیسم ها همراه با مواد آلی جذب شده و خود به خود ته نشین می شوند.
آب حاصل از شفاف كننده جهت تصفيه بيشتر به دستگاه های ضد عفونی يا ساير واحدهای تصفیه منتقل می شود.
بخشی از میکروارگانیسم ها به منظور نگه داشتن بار میکروارگانیسم ها در سطح کافی برای ادامه روند تخریب بیولوژیکی ، به درون مخزن هوادهی بازگردانده می شود.

مشاهده جزئیات روش لجن فعال متعارف

لینک به صفحه لجن فعال متعارف

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش لجن فعال با هوادهی گسترده
Extended Aeration Activated Sludge (EAAS)
تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی به روش فرآیند لجن فعال پرکاربردترین روش تصفیه فاضلاب است. با استفاده از آن، میکروارگانیسم های معلق رشد یافته مواد موجود در فاضلاب را تجزیه میکند. هوادهی، مخلوط کردن هوا و مایع وسیله ای است که برای سرعت بخشیدن به واکنش هایی که در فرایند صورت می گیرد.

روش های هوادهی شامل اپری کردن مایع به هوا، انتشار هوا به داخل مایع یا آشفتگی مایع برای ترویج جذب سطحی هوا است. یک سیستم هوادهی گسترده شامل امکاناتی برای هوادهی و مخلوط کردن، ته نشینی، بازگشت لجن فعال شده و حذف مواد جامد است.

در این روش فاضلاب شهری یا فاضلاب صنعتی در معرض هوا قرار می گیرد. در این روش لجن تولیدی ته نشین می شود و بخشی از آن به تانک هوادهی بازگشت داده می شود.
پارامترهای کلیدی که هوادهی گسترده را از سایر فرآیندهای لجن فعال متمایز می کند، زمان احتباس هیدرولیک تقریبا 24 ساعت و مدت زمان نگه داشتن مواد جامد (SRT) در حوضه هوادهی است. هوادهی را می توان با هواسازهای نصب شده در سطح یا دیفیوزرهای زیر آب تهیه کرد.
هواکش های سطحی ممکن است به صورت افقی در حوضه نصب شوند، به صورت عمودی سوار یا شناور شوند. دیفیوزرهای فرو رفته ممکن است ثابت یا معلق باشند. هواسازها برای تنظیم اکسیژن محلول در حوضه ممکن است روشن یا خاموش یا مدوله شده باشند تا بتوانند به صورت بیولوژیکی منجر به حذف مواد آلی شوند.

برای مشاهده جزئیات روش لجن فعال با هوادهی گسترده به مقاله لجن فعال با هوادهی گسترده مراجعه نمایید.

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش فرآیند راکتور پر و خالی شونده نا پیوسته (SBR)
Sequencing batch reactor
SBR یک پیکربندی متفاوت از سیستم های لجن فعال معمولی است، که در آن فرایند ها در راکتور انجام می شود، جایی که شرایط مختلف در رآکتور اما در زمان های مختلف حاصل می شود.
این تصفیه شامل یک چرخه پنج مرحله ای است: پر کردن، واکنش، ته نشینی، تخلیه و سکون. در طول واکنش، اکسیژن توسط یک سیستم هوادهی به سیستم اضافه می شود. در طی این مرحله، باکتریها ماده آلی را مانند سیستم های لجن فعال اکسیده می کنند.
پس از آن، هوادهی متوقف می شود تا لجن حل شود. در مرحله بعد، آب و لجن از هم جدا می شوند و لایه رویی از محفظه واکنش تخلیه می شود. بسته به میزان تولید لجن ممکن است مقداری لجن نیز تخلیه شود. پس از گذشت یک مرحله از کار، مخزن با جریان جدیدی از فاضلاب پر می شود.

حداقل دو مخزن مورد نیاز است زیرا جریان ورودی مداوم در طول فرآیند لازم است که جمع آوری شود. سیستم های کوچک ممکن است فقط یک مخزن اعمال کنند. در این حالت، جریان ورودی یا باید در یک حوضچه نگه داشته شود یا بطور مداوم در قسمت پایین مخزن تخلیه شود تا در مراحل رسوب گذاری، تخلیه و سکون مزاحم نشود. SBR ها برای جریانهای پایین مناسب هستند، زیرا اندازه هر مخزن با حجم فاضلاب تولید شده در طول دوره تصفیه در مخزن دیگر تعیین می شود.
مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات روش راکتور پر و خالی شونده نا پیوسته (SBR) با مراجعه به مقاله راکتور پر و خالی شونده نا پیوسته (SBR)

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش دیسک بیولوژیکی گردان (RBC)
Rotating Biological Contactor

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش فرآیند دیسک بیولوژیکی دوار (RBCs) در تصفیه فاضلاب صنعتی به عنوان یک فرآیند تصفیه ثانویه استفاده می شوند. فرآیند RBC باعث می شود تا فاضلاب را با مواد بیولوژیکی در تماس باشند تا آلودگی های موجود در فاضلاب را قبل از تخلیه به محیط حذف کنند.

فرآیند RBC معمولا در جایی استفاده می شود که فاضلاب برای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنعتی مناسب باشد. این فرایند ساده تر از لجن فعال است زیرا بازیافت پساب یا لجن لازم نیست.

از مزایای فن آوری RBC می توان به مدت زمان تماس طولانی تر، سطح بالاتری از تصفیه نسبت به فیلترهای معمولی با سرعت بالا و همچنین کمتر حساس بودن اشاره کرد. فاضلاب شهری خام نباید مستقیما به سیستم RBC وارد شود. مخازن رسوب گذاری اولیه برای از بین بردن ذرات درشت و معلق همچنین روغن یا چربی قبل از فرآیند RBC مورد نیاز است.

مشاهده جزئیات روش دیسک بیولوژیکی گردان (RBC) با مراجعه به مقاله روش دیسک بیولوژیکی گردان (RBC)

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش چربی گیری ثقلی API
(American Petroleum Institute)
این روش در اوایل سال 1950 به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفت. معمولا برای تصفیه فاضلاب صنعتی پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و صنایعی که فاضلاب روغنی تولید میکنند و … به کار می رود. جداکننده API معمولاً اولین و مهمترین مرحله تصفیه فاضلاب در پالایشگاه های نفتی است.
عملکرد اصلی جداکننده API حذف اکثر روغن و مواد جامد معلق از فاضلاب پالایشگاه قبل از فرآیندهای بعدی تصفیه فاضلاب پایین دست است. بیشتر پالایشگاه ها API را بعنوان فناوری انتخابی برای تصفیه فاضلاب اولیه خود در مرحله جداسازی روغن / جامد انتخاب می کنند.

مشاهده جزئیات روش API

لینک به صفحه API)

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش چربی گیری با صفحات مورب CPI
(Corrugated Plate Interceptors)

فاضلاب صنعتی تولیدی از تأسیسات تولید نفت و گاز غالبا به تعدادی مرحله برای تصفیه مؤثر برای از بین بردن روغن و مواد جامد نیاز دارد. یک واحد CPI می تواند به عنوان دستگاه اصلی حذف روغن / مواد جامد بسیار مؤثر باشد.

جداسازی چربی و روغن از آب، پساب و فاضلاب صنعتی توسط چربی گیری با فرایند CPI به طور گسترده ای به کار می رود. این سیستم شامل صفحات موجدار موازی می باشد که تعداد و زاویه ی این صفحات بر اساس جریان فاضلاب صنعتی و مشخصات کیفی آن می باشد.
اثربخشی این روش در معرض عوامل مختلفی از جمله اختلاف چگالی و دانسیته، ویسکوزیته ی روغن، عوامل محیطی و غیره قرار دارد.

مشاهده جزئیات روش CPI با مراجعه به مقاله صفحه CPI

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش شناور سازی با هوای محلول (DAF)
Dissolved Air Flotation

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش شناورسازی با استفاده از هوا به عنوان يكی از روش های جداسازی ذرات (سنگ معدن) در سال 1900 به كار رفت.
شناورسازی يك روش تصفيه فيزيكی است كه برای جداسازی ذرات جامد يا مايع از يك فاز مايع به كار می‌رود. جداسازی از طريق وارد كردن حبابهای ريز گاز (معمولاً هوا) به داخل فاز مايع صورت می‌پذيرد.
حبابهای هوا به ذرات جامد می‌چسبند و نيروی شناوری مجموعه ذره و حبابهای گاز به قدری زياد است كه سبب صعود ذره به سطح می‌شود؛ بدين ترتيب می‌توان ذراتی را كه چگالی آنها از مايع بيشتر است، به صعود به سطح واداشت .

مزيت اصلی شناورسازی بر ته‌نشينی اين است كه در اين روش، ذراتی را كه بسيار كوچك و يا سبك هستند و به آرامی ته‎نشين می‌شوند، می‎توان كاملتر و در زمان كوتاهتر حذف كرد.

مشاهده جزئیات روش DAF با مراجعه به مقاله روش DAF

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR)
Moving Bed Biofilm Reactor

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک در اواخر سال 1980به طور پیشرفته مورد استفاده قرار گرفت. این فرآیند برای از بین بردن مواد آلی، نیتریفیکاسیون و دفع نیتروژن استفاده می شود.
سیستم MBBR از یک سیستم هوادهی لجن فعال تشکیل شده است که در آن لجن در حامل های پلاستیکی بازیافت و جمع آوری می شود. این حامل ها با سطح بزرگ داخلی برای تماس با آب، هوا و باکتری ها بهینه شده اند.
باکتری ها / لجن فعال شده در سطح داخلی حامل ها رشد می کنند. باکتری ها مواد آلی موجود در فاضلاب را تجزیه می کنند. لجن اضافی از حامل ها جدا می شود و با آب تصفیه شده به سمت جداکننده نهایی جریان می یابد.

بسته به کاربردهای خاص، این سیستم می تواند از سیستم یک مرحله یا چند مرحله ای تشکیل شود.
راکتور بیوفیلم بستر متحرک (MBBR) می تواند به عنوان یک سیستم دو فازی (بی هوازی) یا سه فازی (هوازی) با حامل های بیوفیلم پلاستیکی آزاد حرکت کند.
از این سیستم ها می توان برای تصفیه فاضلاب شهری و تصفیه فاضلاب صنعتی، آبزی پروری، نیترات زدایی از آب آشامیدنی استفاده کرد. این سیستم شامل یک راکتور بیوفیلم غوطه ور و واحد جداسازی مایع – جامد است.

مشاهده جزئیات روش MBBR با مراجعه به مقاله روش MBBR

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش فرآیند بیو راکتور غشائی (MBR)
Membrane bioreactor
بیوراکتورهای غشایی برای تصفیه فاضلاب صنعتی یا تصفیه فاضلاب شهری ترکیبی از یک روش تصفیه بیولوژیکی رشد معلق معمولاً فرایند لجن فعال، با تصفیه غشایی، به طور معمول میکروفیلتراسیون با فشار کم (MF) یا غشاهای اولترافیلتراسیون (UF) است. از غشاها برای جداکننده جامد-مایع استفاده می شود.

فرآیند بیو راکتور غشایی، فرایند تصفیه ی بیولوژیکی معمولی (به عنوان مثال لجن فعال) را با فیلتراسیون غشایی ترکیب می کند تا سطح پیشرفته ای از حذف مواد جامد آلی و معلق را فراهم کند. در یک سیستم MBR ، غشاها در یک راکتور بیولوژیکی هوادهی غوطه ور می شوند. این غشاها دارای تخلخل هایی از 0.035 میکرون تا 0.4 میکرون هستند که بین میکروفیلتر و اولترا فیلتراسیون در نظر گرفته شده اند.

ماژول های غشایی درون مخزن هوازی غوطه ور می شوند که محتویات آلی (BOD) موجود در فاضلاب از طریق بیولوژیکی توسط لجن فعال تخریب می شوند. غلظت MLSS در سیستم MBR 10 تا 20 گرم در لیتر در مقایسه با 3 تا 4 گرم در لیتر در سیستم های لجن فعال معمولی است، بنابراین زمان احتباس احتمالی تنها 30 درصد یک سیستم معمولی است. غشاها همچنین از طریق فرآیند فیلتراسیون، مواد معلق را از مایع جدا می کنند.

مشاهده جزئیات روش MBR با مراجعه به مقاله روش MBR