مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی شرکت لیان تدبیر

مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی شرکت لیان تدبیر

با افزایش روز افزون جمعیّت جهان احتیاج به آب هرروز بیشتر احساس می شود، این افزایش جمعیت نیاز هر چه بیشتر به آب را در زمینه های مختلف در پی خواهد داشت، و در نتیجه تولید فاضلاب و پساب فزونی خواهد گرفت. فاضلاب های تولیدی شامل پسابهای شهری، روستائی، صنعتی، وغیره می باشند. از مهمترین صنایع آلوده کننده محیط زیست می توان به صنایع غذایی (شامل صنایع لبنی، صنایع فرآورده های گوشتی و غیره )، صنایع فولاد، صنایع کاغذ و مقوا، صنایع نساجی، صنایع شیشه سازی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر صنایع اشاره نمود.

آلاينده های مهم فاضلابهای صنعتی
– مواد آلی فاضلاب صنعتی: تركيبات آلی طبيعی و مصنوعی كه معمولا با پارامترهايی مانند سنجيده می شود. در اكثر كارخانجات اين مواد آلی وجود دارد. در كارخانه آبكاری مواد آلی نداريم.
– املاح معدنی فاضلاب صنعتی مانند نمكها، تركيبات معدنی ديگر
– اسيديته و قليائيت فاضلاب صنعتی: فاضلاب كارخانجات آبكاری اسيدی و چوب و كاغذ قليايی است.
– مواد معلق و كلوئيدی كه در فاضلابهای صنعتی يافت می شوند و سيستم تصفيه بيولوژيكی را مختل كرده و ايجاد كدورت ميكنند.
– كدورت
– مواد شناور فاضلاب صنعتی (مواد توليد كننده كف، روغن و چربی ، گريس و غيره) از نفوذ نور و اكسيژن به داخل آب جلوگيری می كند و عمل فتوسنتز دچار اشكال می شود.

ترکیبات مهم فاضلاب صنعتی
• تركيبات شيميايی سمی فاضلاب صنعتی: آفت كشها، علف كشها و سيانور
• فلزات سنگين فاضلاب صنعتی: مانند كروم، كبالت، مس، سرب، جيوه كه از صنايعی مانند آبكاری و دباغی و خودروسازی توليد ميگردند.
• رنگ و تركيبات رنگی فاضلاب صنعتی: منظره های ناهنجار روی فاضلاب ايجاد ميكنند.
• تركيبات مغزی فاضلاب صنعتی: ازت و فسفر در ايجاد اتريفيكاسيون مؤثر هستند.
• تركيبات راديواكتيو فاضلاب صنعتی: كه در داخل برخی آزمايشگاهها و بيمارستانها توليد ميشود.
• پاتوژنها فاضلاب صنعتی: عموما در فاضلاب بيمارستانها يافت ميگردند.
تنها قسمتی از فاضلاب صنعتی كارخانه ها كه تقريبا در تمام كارخانه ها خاصيت يكسانی دارد فاضلاب صنعتی حاصل از قسمت های خنك كننده آنهاست. آلودگی اين فاضلابها بسته به تعداد دفعاتی كه آب برای خنك كردن در كارخانه بكار برده شده است متفاوت می باشد و معمولا آلودگی آنها كمتر از فاضلاب صنعتی واحدهای ديگر است و بيشتر به صورت وجود مواد نفتی و روغنی در آنها نمودار می شود.

اهداف اصلی در تصفيه فاضلاب صنعتی:
• تصفيه فاضلاب صنعتی جهت تامين شرايط بهداشتی برای زندگی مردم
• تصفيه فاضلاب صنعتی جهت پاك نگهداشتن محيط زيست
• تصفيه فاضلاب صنعتی جهت بازيابی فاضلاب

خصوصيات فاضلاب صنعتی
• خصوصيات فيزيكی فاضلاب صنعتی
• خصوصيات شيميايی فاضلاب صنعتی

خصوصيات فيزيكی فاضلاب صنعتی
رنگ فاضلاب صنعتی: رنگ فاضلاب شهری نشان دهنده عمر آن است فاضلاب تازه دارای رنگ خاكستری است ولی پس از مدتی گنديدگی و كهنه شدن رنگ آن تيره و سياه می گردد . در صنايع رنگ آن بستگی به نوع مواد مصرفی دارد.
بوی فاضلاب صنعتی: بوی فاضلاب صنعتی ناشی از گازهايی است كه در اثر متلاشی شدن مواد آلی بوجود می آيد بوی فاضلاب تازه قابل تحمل تر از بوی فاضلاب كهنه است بوی فاضلاب كهنه ناشی ازگاز هيدروژن سولفوره است كه در اثر فعاليت باكتريهای بی هوازی رخ می دهد.
دمای فاضلاب صنعتی : بعلت اعمال زيستی گرمای فاضلاب معمولا بيشتر و گرمتر از آب در همان محيط است.
وزن مخصوص فاضلاب صنعتی : با توجه به سبك بودن مواد خارجی برابر آب در نظر گرفته می شود.
pH فاضلاب صنعتی : فاضلاب تازه دارای pH = 7 ولی در اثر گنديدگی pH آن اسيدی می شود.

خصوصيات شيميايی فاضلاب صنعتی
• مواد آلی فاضلاب صنعتی
• مواد غيرآلی فاضلاب صنعتی: وجود آنيونها و كاتيونها در فاضلاب البته اين خصوصيات برای فاضلاب صنعتی تفاوت دارد چون مواد بطور اكتيو به فاضلاب وارد می شود برای فاضلابهای كه بيشترين منبع آن صنعتی است.

مواد خارجی در فاضلاب صنعتی
• محلول Soulubeysolid فاضلاب صنعتی
• غيرمحلول و معلق S.S فاضلاب صنعتی
• مواد معلق فاضلاب صنعتی
• مواد معلق آلی فاضلاب صنعتی كه در حرارت 500 درجه از بين می روند
• مواد معلق غيرآلی Fix matter باقی مانده فاضلاب صنعتی پس از‍500 c

طبقه بندی مواد خارجی در فاضلاب صنعتی
• آلی محلول يا نامحلول فاضلاب صنعتی
• غير آلی محلول يا نامحلول فاضلاب صنعتی
• مواد آلی فاضلاب صنعتی
• تجزيه پذير: محلول و نامحلول (معلق) فاضلاب صنعتی
• تجزيه نا پذير : محلول و نامحلول (معلق) فاضلاب صنعتی

كل مواد محلول داخل فاضلاب صنعتی:
 مواد محلول غيرآلی فاضلاب صنعتی
 مواد محلول آلی تجزيه پذبر فاضلاب صنعتی
 مواد محلول آلی تجزيه ناپذير فاضلاب صنعتی

كل مواد معلق داخل فاضلاب صنعتی
 مواد معلق غير آلی فاضلاب صنعتی
 مواد معلق آلی تجزيه پذير فاضلاب صنعتی
 مواد معلق آلی تجزيه ناپذير فاضلاب صنعتی
 معمولا 75-70 درصد مواد معلق آلی و بقيه غير آلی هستند
 حدود 50 درصد فلاضلاب تازه شهری مواد آلی محلول است

3 پارامتر مهم در طراحی تصفيه خانه های فاضلاب صنعتی
1- ميزان مواد آلی تجزيه پذير فاضلاب صنعتی
2- ميزان مواد معلق فاضلاب صنعتی
3– دبی سرانه فاضلاب صنعتی

فاكتورهای مؤثر در انتخاب روش تصفيه فاضلابهای صنعتی
 ماهيت فاضلاب صنعتی و غلظت آن و دبی فاضلاب صنعتی
 ميزان تصفيه لازم فاضلاب صنعتی
 امكانات خاص هر واحد صنعتی
 فراوانی آب درمنطقه
 شرايط آب و هوايی منطقه
 تكنولوژی و مواد قابل دسترسی جهت تصفیه فاضلاب صنعتی
 امكان انتقال برخی جريان فاضلاب صنعتی به شبكه فاضلاب شهری
 دسترسی به زمين مناسب جهت تصفیه فاضلاب صنعتی
 مسئله اقتصادی طرح تصفیه فاضلاب صنعتی

مراحل و دسته بندی روشهای تصفيه فاضلاب صنعتی
 مرحله پيش تصفيه (تصفيه فاضلابهای غليظ) تصفیه فاضلاب صنعتی
 تصفيه مقدماتی فاضلاب صنعتی: غربال (آشغالگير – شن گير – جداسازی روغن و چربی و مواد معلق و سنگين، متعادل سازی و خنثی سازی)
 تصفيه اولية فاضلاب صنعتی: استفاده از ته نشين ساده، انعقاد شيميايی، صافی (كلاريفاير)، شناورسازی
 تصفيه ثانويه فاضلاب صنعتی: (بيولوژيكی) شامل كليه روشهای بيولوژيكی، بركه های تصفيه، بيوفيلمها، فيلترهای چكنده
 تصفيه پيشرفته فاضلاب صنعتی: ازن زنی ، حذف فسفر، حذف ازت، حذف فلزات سنگين، كلرزنی – حذب توسط كربن فعال. اسمز معكوس

متعادل سازی و نقش آن در پيش تصفيه فاضلاب صنعتی
 هدف كلی متعادل سازی به حداقل رساندن يا كنترل تغييرات در ماهيت فاضلاب صنعتی است تا شرايط بهينه برای تصفيه فاضلاب صنعتی در تصفيه خانه فراهم گردد. نوع و اندازه مخزن متعادل سازی تابع مقدار فاضلاب صنعتی ، ميزان تغييرات آن متفاوت است.

بطور كلی اهداف و نفش حوض متعادل سازی در تصفیه فاضلاب صنعتی عبارتند از
 كنترل pH فاضلاب صنعتی در نتيجه به حداقل رساندن مواد شيميايی مصرفی جهت تصفیه فاضلاب صنعتی
 تعديل نمودن بار آلی فاضلاب صنعتی (يكنواخت سازی)
 تعديل نمودن بار هيدروليكی فاضلاب صنعتی
 تعديل دمای فاضلاب صنعتی
 فراهم ساختن فاضلاب صنعتی پيوسته برای سيستمهای بيولوژيكی در مواقعی كه كارخانه تعطيل است.
 جهت جلوگيری از ورود غلظت فاضلاب صنعتی زياد مواد سمی به سيستمهای بيولوژيكی، غلظت فلزات سنگين كمتر ازيك تا ده ميلی گرم بر ليتر باشد
 اكسيداسيون تركيبات احياء شده موجود در فاضلاب صنعتی مثل سولفيد
 پيش هوادهی فاضلاب صنعتی به منظور بالابردن ميزان تصفيه در فرآيندهای بعدی
 كاهش و كنترل رنگ و بو فاضلاب صنعتی (جهت تركيب مواد ميتوان از هوادهی استفاده كرد.)
 دفع برخی تركيبات فرار فاضلاب صنعتی
 افزودن مواد مغذی در فاضلاب صنعتی برای سيستم های بيولوژيكی

فرآیندهای مختلف تصفیه فاضلاب صنعتی
تصفیه فاضلاب صنعتی چه وقتی که به صورت مصنوعی و در تصفیه خانه انجام می گیرد و چه وقتی که به صورت طبیعی و خود به خودی رخ می دهد به سه گونه ممکن است انجام شود.
اول: تصفیه مکانیکی فاضلاب صنعتی یا تصفیه فیزیکی فاضلاب صنعتی
دوم: تصفیه زیستی فاضلاب صنعتی یا تصفیه بولوژیکی فاضلاب صنعتی
سوم: تصفیه شیمیایی فاضلاب صنعتی

تصفیه مکانیکی فاضلاب صنعتی یا تصفیه فیزیکی فاضلاب صنعتی:
تصفیه مکانیکی فاضلاب صنعتی از یک رشته فرایند هایی تشکیل شده است که در آنها تنها از خواص مکانیکی و فیزیکی برای جداسازی مواد خارجی معلق در فاضلاب صنعتی استفاده می شود که شامل مراحل زیر می باشد.

صاف کردن فاضلاب صنعتی:
هدف از صاف کردن فاضلاب صنعتی عبارت است از گذرانیدن آن از صافی هایی که بتوانند مواد معلق فاضلاب صنعتی را در خود نگاه داشته و مایع آن را از خود عبور دهند. مهمترین روش های متداول در تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی برای صاف کردن فاضلاب صنعتی عبارتند از:

الف: آشغالگیری فاضلاب صنعتی
اولین تصفیه ایست که در تصفیه خانه ها در مورد فاضلاب صنعتی خام انجام می گیرد. در ضمن آن مواد معلق درشت را از فاضلاب صنعتی جدا می سازند. اشغالگیری معمولاً با کمک صفحه های فلزی که سوراخ هائی به قطر چند میلیمتر تا چند سانتیمتر در آن ساخته شده و یا با کمک تورهای سیمی و به وسیله میله هایی که به صورت مایل در امتداد جریان فاضلاب صنعتی قرار داده می شود انجام می گیرد.

ب) صاف کردن فاضلاب صنعتی با کمک ماسه:
این روش بیشتر در تصفیه خانه ها، برای تصفیه نهائی فاضلاب صنعتی و زلال سازی آن بکار می رود. کاربرد صافی های ماسه ای در تصفیه فاضلاب های شهری به علت هزینه ی زیاد آن کمتر متداول است و تنها به عنوان تصفیه تکمیلی و یا مرحله ی سوم تصفیه ممکن است بکار برده می شود.

آشغال گیری ( (Screening فاضلاب صنعتی
این واحد برای حذف مواد جامد درشت مانند چوب و پلاستیک از فاضلاب صنعتی استفاده می شود.
آشغال گیرها برای حفاظت پمپها و سایر وسایل مکانیکی و جلوگیری از گرفتگی شیرها وسایر ملزومات در تصفیه خانه فاضلاب صنعتی استفاده می شود.

آنواع آشغال گیر در تصفیه فاضلاب صنعتی
آشغال گیر دهانه درشت (Coarse Screen) این آشغال گیرها شامل میله های عمودی با فاصله 1 سانتیمتر بیشتر می باشد. جامدات زائد پشت میله ها در تصفیه خانه های کوچک به صورت دستی و در تصفیه خانه های بزرگ به صورت مکانیکی جمع آوری و دفع می گردد.

آشغال گیر دهانه درشت در تصفیه فاضلاب صنعتی

مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی شرکت لیان تدبیر

آشغال گیر دهانه ریز (Fine Screen) در تصفیه فاضلاب صنعتی: از سیم های به هم پیچیده یا صفحه فلزی مشبک که بر روی یک دیسک دوار یا بشکه هایی سوار شده و به شکل نیمه شناور درمسیر جریان قرار می گیرند

آشغال گیر دهانه ریز در تصفیه فاضلاب صنعتی

مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی شرکت لیان تدبیر

دانه گیری در تصفیه فاضلاب صنعتی
برای حذف مواد دانه ای در فاضلاب صنعتی نظیر شن، ماسه، تفاله چای و قهوه و … از دانه گیری استفاده می شود.
سرعت جریان در حدی است که دانه ته نشین شوند ولی مواد آلی رسوب ننمایند (0.3 متر بر ثانیه)
اهمیت دانه گیری
– نگهداری و حفاظت تجهیزات مکانیکی و اجتناب از فرسایش و تخریب زودرس آنها
– جلوگیری از پرشدن و گرفتگی لوله ها و کانال ها که در اثر ته نشین شدن دانه ها ایجاد می شود.
– جلوگیری از ازدیاد لجن اولیه و ثانویه به منظور کاهش ظرفیت تغلیظ و هضم لجن
– تقلیل بوی فاضلاب صنعتی

روش های دانه گیری در تصفیه فاضلاب صنعتی
1. دانه گیری با سرعت کنترل شده در تصفیه فاضلاب صنعتی
– طبق استاندارد ایران سرعت فاضلاب صنعتی در این دانه گیر 0.3 متر بر ثانیه ثابت نگهداشته می شود.
مزایا: طراحی، اجرا و بهره برداری از این نوع دانه گیرها راحت می باشد.

معایب دانه گیری در تصفیه فاضلاب صنعتی:
– به دلیل سرعت کم به زمین زیادی نیاز دارند. به همین دلیل در اجتماعات کم جمعیت یا دارای زمین ارزان و فراوان کاربرد بیشتری دارد.
– انعطاف پذیری سیستم کم است : چون طراحی بر اساس یک قطر مشخص صورت می گیرد اگر قطر تغییر کند طراحی با اشکال مواجه می شود.

دانه گیری با سرعت ثابت در تصفیه فاضلاب صنعتی

مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی شرکت لیان تدبیر

دانه گیری با هوادهی در تصفیه فاضلاب صنعتی : در این روش جداسازی مواد دانه ای با کمک دمیدن هوا به فاضلاب انجام می شود. مقدار هوای ورودی بر مقدار دانه ها تنظیم گردد.
_این نوع دانه گیر معمولا بعد از آشغال گیر دهانه درشت و ایستگاه پمپاژ ورودی قرار می گیرد.

نکات طراحی دانه گیری با هوادهی در تصفیه فاضلاب صنعتی
زمان ماند فاضلاب صنعتی 4 دقیقه برای حالت های بارندگی و 10 دقیقه رای حالت بدون بارندگی می باشد.
سرعت جریان فاضلاب صنعتی ورودی بین 0.1 تا 0.2 متر بر ثانیه است که با دمیدن هوا به 0.3 نیز میرسد.
عمق کانال فاضلاب صنعتی 2 تا 5 متر، طول آن 7.5 تا 20 متر و عرض آن 2.5 تا 70 متر است.
نسبت طول به عرض 1 به 2.5 یا 1 به 5 می باشد و نسبت عرض به عمق 1 به 1 تا 1 به 5 می باشد.

مزایای دانه گیری با هوا در تصفیه فاضلاب صنعتی:
هوادهی به هوازی شدن فاضلاب صنعتی و حتی کاهش بار مواد آلی کمک می کند.
معایب دانه گیری با هوا در تصفیه فاضلاب صنعتی:
نیاز به تجهیزات فراوان دارد و در نتیجه تنها در شهرهای بزرگ کاربرد دارد.

 

دانه گیری با هوادهی در تصفیه فاضلاب صنعتی

مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی شرکت لیان تدبیر

دانه گیری با جریان گردابی در تصفیه فاضلاب صنعتی:
• دارای مقطع دایروی هستند.
• به دلیل نحوه ورود و خروج جریان فاضلاب صنعتی و همزن داخل دانه گیر عملیات دانه گیری صورت میگیرد.

مزایا دانه گیری با جریان گردابی در تصفیه فاضلاب صنعتی
• دارای راندمان حذف خوبی هستند
• به زمین کمتری نیاز ددارند
معایب دانه گیری با جریان گردابی در تصفیه فاضلاب صنعتی
ساخت آنها در انحصار شرکت های خارجی می باشد و وارد کردن آنها مسلزم هزینه ارزی است.

دانه گیری با جریان گردابی در تصفیه فاضلاب صنعتی

مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی شرکت لیان تدبیر

یکنواخت سازی جریان در تصفیه فاضلاب صنعتی
• نوساناتی آهنگ جریان و میزان آلودگی فاضلاب صنعتی ورودی به اکثر تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی مشاهده می شود.
• یکنواخت سازی جریان فاضلاب صنعتی برای غلبه بر مشکلات بهره برداری ناشی از نوسانات جریان، بهبود عملکرد واحدهای پایین دست و کاهش ابعاد و هزینه های ساخت واحدهای پایین دست مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربردهای یکنواخت سازی فاضلاب صنعتی
1. جریان های فاضلاب صنعتی در دوره خشک
2. جریان های فاضلاب صنعتی دوره مرطوب در شبکه فاضلاب
3. جریان های درهم فاضلاب بهداشتی و آبهای سطحی

یکنواخت سازی جریان فاضلاب صنعتی
فواید اصلی یکنواخت سازی فاضلاب صنعتی
1. افزایش راندمان تصفیه بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی
– یکنواخت سازی بار حجمی ورودی به تصفیه خانه فاضلاب صنعتی
– کاهش تاثیر شوک های بار آلی فاضلاب صنعتی (عموما در اثر ورود فاضلاب های صنعتی)
– تنظیم pH فاضلاب صنعتی
2 بهبود کیفی پساب خروجی و عملکرد حوضچه ته نشینی ثانویه فاضلاب صنعتی
3 کاهش سطح فیلترهای پساب خروجی و تنظیم متناسب شستشوی این فیلترها و بهبود عملکرد فیلترها
4 در تصفیه شیمیایی کاهش بار آلی ورودی به واحدهای شیمیایی باعث بهبود عملکرد و کنترل سیستم می شود.

حوض ته نشینی اولیه فاضلاب صنعتی
• ته نشینی عبارت است از جدا کردن ذرات معلق سنگین تر از آب از طریق ته نشینی ثقلی است. لجن حاصله را اصطلاحا لجن اولیه یا خام می نامند که توده زنده نمی باشد.
• ته نشینی فیزیکی فاضلاب صنعتی پرکاربردترین عملیات واحد تصفیه فاضلاب صنعتی است.
• مخازن ته نشینی اولیه فاضلاب صنعتی به صورت مخازن ته نشینی مستطیل شکل یا بیشتر دایروی می باشند.
• 50 تا 70 درصد از مواد جامد معلق فاضلاب صنعتی در این حوضچه ها ته نشین می شوند.
• 30 تا 40 درصد BOD5 ورودی به تصفیه خانه در حوضچه ته نشینی جدا می شود.

اهداف ساخت ته نشینی اولیه فاضلاب صنعتی
1. حذف مواد معلق فاضلاب صنعتی : فاضلاب دارای مواد معلق زیادی می باشد که عمدتا در این واحد از فاضلاب جدا می شوند.
2. کاهش BOD5 فاضلاب صنعتی: هر چه BOD5 در فاضلاب ورودی کاهش یابد انرژی کمتری در راکتور بیولوژیکی برای حذف BOD5 باقی مانده لازم است. به همین دلیل واحد ته نشینی اولیه واحد مهمی در کاهش انرژی مورد نیاز برای تصفیه فاضلاب است.

حوض ته نشینی اولیه فاضلاب صنعتی
• شیب ابتدا به انتهای مخازن ته نشینی مستطیل شکل حدود 1 به 2 از ابتدا به انتها می باشد.
• قیف جمع کننده لجن در ابتدای حوض مستطیل شکل قرار دارد.
• در حوض های دایروی شکل فاضلاب از وسط به درون آن تخلیه می گردد
• شیب این حوض حدود 8 درصد به طرف مرکز مخزن می باشد
• لجن روب مکانیکی که روی یک محور حرکت می کند لجن های ته نشین شده را جمع و به درون چاله ای در وسط حوض هدایت می کند.

مزایای حوض های ته نشینی با مقطع دایروی در تصفیه فاضلاب صنعتی
– اکثر تجهیزات مکانیکی آن در ایران ساخته می شود.
– قسمت های عمده ادوات مکانیکی لجن روب در بیرون از آب قرار دارد و در نتیجه فرسایش حاصل از خوردگی دیرتر اتفاق می افتد.

مزایای حوض های ته نشینی مستطیل شکل در تصفیه فاضلاب صنعتی
– امکان وجود جریان میانبر به دلیل فاصله نسبتا زیاد بین ورودی و خروجی بسیار کم است.
– در صورت نیاز به افزایش واحدهای جدید یک دیواره مشترک میان دو حوض مجاورهم وجود دارد.
در صورت بروز مشکل بو پوشاندن سطح حوض ته نشینی با مقطع مستطیلی ساده تر است

مزایای حوض های ته نشینی در تصفیه فاضلاب صنعتی
• سیستم لجن روب حوض ته نشینی مستطیلی به صورت زنجیری (رفت و برگشتی) می باشد که تکنولوژی آن در کشور ما پیشرفت چندانی نداشته است.
• سیستم لجن روب حوض دایروی به صورت پل گردان می باشد که بهره برداری از آن است به همین دلیل در ایران بیشتر از حوض دایروی استفاده می شود.
• سطح حوض های دایروی بیشتر از حوض های مستطیل شکل است در نتیجه به زمین کمتری نیاز دارند.
• حوض های دایروی نسبت به شوک های هیدرولیکی حساس تر هستند.
• فضای مرده در حوض های مستطیل شکل بیشتر از حوض های دایروی می باشد.
• لجن روب سیستم مستطیلی زودتر از دایروی است زیرا در آب قرار دارد.
• استفاده از سیستم دایروی بسیار بیشتر از مستطیل شکل است.
• لجن حاصله از ته نشینی اولیه همراه با سایر لجن ها از جمله لجن ثانویه می باشد.
• زمان ماند حوض ته نشینی از 20 دقیقه تا 2 ساعت می باشد.
• سرعت جریان حدود 0.5 تا 1.5 سانتیمتر بر ثانیه متغیر می باشد.
بار سطحی در حوض ته نشینی اولیه برای جریان متوسط روزانه نباید از m3/m2.day 40 کمتر و از 60 بیشتر باشد

حوض ته نشینی دایروی

مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی شرکت لیان تدبیر

سرریز حوض ته نشینی دایروی

مراحل تصفیه فاضلاب صنعتی شرکت لیان تدبیر

حوض ته نشینی مستطیلی

سر ریز حوض ته نشینی مستطیلی

تصفیه زیستی یا تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنعتی
• در یک تصفیه خانه فاضلاب صنعتی هرگاه تصفیه مکانیکی برای کاهش آلودگی فاضلاب کافی نباشد از کار موجودات زنده ای به نام باکتریهای هوازی و یا بی هوازی برای ادامه ی تصفیه فاضلاب صنعتی یاری می گیرند: کاریگانهای تصفیه زیستی در تصفیه خانه همانا تشدید عملی است که به طور خود به خودی در طبیعت رخ می دهد یعنی با ایجاد محیطی مناسب برای رشد و افزایش تعداد باکتریهای نامبرده مدت زمان تصفیه طبیعی را که ممکن است به چندین روز برسد به چند ساعت کاهش می دهند.

• دو گروه باکتریهای هوازی و بی هوازی جزو گروه باکتریهای ساپروفیت هستند که مواد غذایی خود را برخلاف باکتری های انگلی از اجساد پسمانده ی موجودات زنده تامین می کنند و بهمین دلیل این دسته از باکتری ها کارگردان تصفیه خانه ی فاضلاب صنعتی نامیده می شوند.
• سلول باکتری های مورد گفتگو به بزرگی حدود یک تا پنج میکرون بوده و از یک هسته و پلاسما که به وسیله سلولزی احاطه شده تشکیل می شود روی پوسته نامبرده را پوسته ای لزج می پوشاند. حدود 8/0 بدن باکتری از آن و بقیه آن از مواد آلی و معدنی تشکیل شده است.
• درجه گرما و درجه اسیدی pH فاضلاب و نیز مقدار اکسیژنی که به صورت مولکولی و محلول و یا به صورت اتمی در ترکیبات گوناگون موجود در فاضلاب صنعتی یافت می شوند. در مرگ و زندگی و شدت فعالیت این باکتریها نقش اساسی را ایفا می کنند. با افزایش درجه گرما، فعالیت باکتریها فزونی یافته و به ازای هر ده درجه ی سانتیگراد این فعالیت تقریباً دو برابر می گردد.
به روش هایی که در آنها برای حذف آلاینده ها از مواد و واکنش های شیمیایی استفاده می شود، گفته می شود. هوادهی، انعقاد و لخته سازی، تبادل یون، تنظیم pH جزء روش های شیمیایی محسوب می گردند.

روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب صنعتی
در این روش از فرآیندهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده های فاضلاب صنعتی استفاده می شود. روش های بیولوژیکی را می توان به دودسته کلی تقسیم بندی می نمایند:

الف. روش های هوازی تصفیه فاضلاب صنعتی
برخی از فرآیندهای بیولوژیکی در حضور اکسیژن محلول صورت می پذیرد که به آنها فرآیندهای هوازی و به روش هایی که از فرآیندهای هوازی در آنها استفاده می شود، روش های بیولوژیکی هوازی گفته می شود. روش لجن فعال، لجن فعال به هوادهی گسترده، RBC، SBR،MBR نمونه هایی از روش های بیولوژیکی هوازی می باشند.

ب. روش های بی هوازی تصفیه فاضلاب صنعتی
به فرآیندهایی که در غیاب اکسیژن محلول توسط میکروارگانیسم ها اتفاق می افتد، فرآیندهای بی هوازی می گویند. در روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب صنعتی از این فرآیندها استفاده می شود. روش UASB، FBR، ASBR نمونه هایی از روش های بی هوازی تصفیه فاضلاب صنعتی هستند. لازم به ذکر است که در سپتیک تانک ها به سبب عدم وجود اکسیژن محلول کافی فرآیند های بی هوازی بیولوژیکی غالب هستند.

انواع روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب های صنعتی

روش لجن فعال (Activated Sludge)

دیفیوزرهای هوادهی

در روش های هوادهی عمقی ، به منظور انتقال و تزریق مناسب هوای فشرده به آب یا فاضلاب صنعتی استفاده از دیفیوزرهای توزیع هوا به دلیل تولید حباب های بسیار ریز توصیه می شود. دیفیوزرها بسته به نوع کاربرد و اندازه روزنه ها در انواع حباب ریز و حباب درشت موجود می باشند. هر قدر حباب های هوا کوچکتر باشند، راندمان انتقال اکسیژن به آب بیشتر خواهد بود.

دیفیوزرهای نوع حباب ریز شامل یک دیسک با قاب نگهدارنده از جنس پلی پروپیلن و یک غشاء لاستیکی قابل انعطاف از جنس EPDM جهت عبور حباب های ریز هوا می باشد. اتصال ورودی دیفیوزر در قسمت تحتانی قاب تعبیه شده که توسط بوشن هم سایز و یا کمربند اتصال از جنس پلی اتیلن قابل نصب روی انواع لوله می باشد.
در بسیاری از موارد بدلیل نیاز به اختلاط و تلاطم به حوضچه های متعادل سازی فاضلاب صنعتی و همچنین جلوگیری از افت فشار هوا و احتمال گرفتگی کمتر روزنه ها استفاده از دیفیوزرهای حباب درشت ترجیح داده می شوند.
این دیفیوزرها قابلیت اختلاط بهتر و تعلیق رسوبات و لجن های غلیظ را دارا می باشند. دیفیوزرهای حباب درشت اغلب از جنس پلی پروپیلن و پی وی سی به شکل بشقابی ساده ، سوپاپی و مخروطی شکل قابل عرضه می باشد.
ظرفیت متوسط هوادهی در دیفیوزرها در حدود 5 الی 15 متر مکعب در ساعت و حباب های تولید شده در اندازه های 1 الی 5 میلی متر می باشد.

روش SBR ـ (Sequencing Batch Reactor) جهت تصفیه فاضلاب صنعتی
هنگامیکه دبی فاضلاب صنعتی ورودی به سیستم تصفیه خیلی کم باشد، در نظرگرفتن واحدهای هوادهی و ته نشینی بصورت مجزا باعث افزایش هزینة تصفیه فاضلاب صنعتی به ازای هر مترمکعب فاضلاب صنعتی می گردد.
در چنین مواردی با انجام یک تغییر در روش لجن فعال این روش برای بکارگیری در سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی مناسب سازی می شود. طی این تغییر مخازن هوادهی و ته نشینی را با یکدیگر ترکیب نموده و فرآیندهای هوادهی و ته نشینی را بصورت متناوب و در زمانهای متوالی به انجام می رساند.

روش RBC ـ (ARotating Biological Contactor) جهت تصفیه فاضلاب صنعتی
درتمامی روشهای مبتنی بر لجن فعال رشد میکروارگانیسم ها بصورت معلق بوده و مقداری انرژی صرف هوادهی می شود. در شرایطی که هزینة تأمین انرژی بسیار بالا باشد، می توان با استفاده از روش RBC انرژی مصرفی را کاهش داد. چرا که دراین روش میکروارگانیسم ها بر روی سطح صفحاتی گردان و نیمه مستغرق در فاضلاب صنعتی چسبیده و روی آنها رشد می کنند.

روش MBR ـ (Membrane Biological Reactors)جهت تصفیه فاضلاب صنعتی
امروزه یکی از روشهای پیشرفته تصفیه فاضلاب صنعتی روش غشایی (MBR) است که در این روش جداسازی میکروب ها توسط غشا انجام می شود.
با نصب این غشا ها در درون رآکتور بیولوژیکی دیگر نیازی به بخش های ته نشینی و فیلتراسیون نیست و همین غشاها وظیفه جداسازی فاضلاب تصفیه شده از لجن را انجام می دهند. استفاده از غشا باعث می شود در فضای کم، تصفیه فاضلاب با راندمان بالا انجام شود به طوری که کیفیت فاضلاب صنعتی تصفیه شده از استانداردهای فاضلاب صنعتی برای تخلیه به آب های سطحی نیز بهتر است.

در تصفیه فاضلاب صنعتی ، ممبرین بیورآکتور (MBR) فن‌آوری جدیدی محسوب می‌شود که ترکیبی از تصفیه‌ به‌ روش لجن فعال سنتی و فن‌آوری نوین جداسازی توسط ممبرین می‌باشد. به علت خاصیت جداسازی قوی ممبرین، لجن فعال و مواد آلی با مولکول‌های بزرگ می‌توانند در مخزن MBR جمع‌آوری شوند و آب تمیز هم می‌تواند با عبور کردن از میان ممبرین تصفیه گردد.

فرآیندهای مربوط به سیستم MBR ، بیو رآکتور و فیلتراسیون آب می‌توانند به‌ صورت هم‌زمان انجام شوند. مخزن برای لجن رسوب شده لازم نمی‌باشد. در این روش، غلظت لجن بسیار بیش‌تر از روش سنتی است.
زمان اقامت فاضلاب در مخزن (HRT) و زمان اقامت لجن در مخزن (SRT) می‌تواند به‌صورت جداگانه کنترل شود. در روش MBR نه‌تنها فاضلاب معمولی بلکه بسیاری از فاضلاب‌های آلوده شده با مقادیر بسیار زیاد مواد آلی نیز می‌توانند تصفیه گردند. با استفاده از فن‌آوری MBR می‌توان به‌آسانی بسیاری از فاضلاب‌ها را تصفیه نمود.

به‌علت خاصیت جداسازی ممبرین، عملکرد بیورآکتور توسط MBR ارتقاء زیادی پیدا کرده است. این روش در مقایسه با روش سنتی تصفیه فاضلاب، دارای مزیت‌هایی می‌باشد، مانند مؤثرتر واقع شدن عملکرد بیورآکتور، مقاومت خوب در برابر فشار و ضربه‌ی ناشی از فاضلاب صنعتی خروجی، کیفیت بالای آب خروجی، اندازه‌ی کوچک تأسیسات مربوط به تصفیه فاضلاب، طول عمر زیاد لجن، و نیز این‌که سیستم MBR می‌تواند توسط PLC به‌طور خودکار کنترل شود. به‌عبارت دیگر، به‌علت خاصیت جداسازی مربوط به ممبرین، آب خروجی دارای کیفیت خوبی بوده، آن‌چنان‌که می‌تواند بدون بروز هرگونه مشکلی، مورد استفاده مجدد قرار گیرد.

 

مزیت‌های MBRجهت تصفیه فاضلاب صنعتی

1- جداسازی بسیار خوبی ارائه می‌دهد. آب خروجی حاصل از MBR دارای کیفیت بالایی می‌باشد، آن‌چنان‌که می‌تواند مستقیماً مورد استفاده مجدد قرار گیرد . (SS<0.5mg/L , NTU<0.2)
2- ممبرین می‌تواند تمامی میکروارگانیک‌ها را به‌صورت توده‌ای در مخزن MBR جمع‌آوری نماید، آن‌چنان‌که زمان اقامت فاضلاب در مخزن (HRT) می‌تواند به‌راحتی کنترل شود. روش MBR برای فاضلاب‌های گوناگون با COD و BOD مختلف، مناسب می‌باشد.
3- غلظت زیاد لجن در مخزن MBR ، نسبت به روش سنتی،2 تا 3 مرتبه بیش‌تر است . MBR روش کاملی برای متراکم کردن بار فاضلاب می‌باشد.
4- MBR می‌تواند NH3.N و P را به‌خوبی حذف کند.
5- طول عمر زیاد لجن (SRT) . مواد آلی پیچیده می‌توانند تخریب شوند. در این حالت لجن متوازن می‌گردد.
6- سیستم MBR می‌تواند به وسیله‌ی PLC کنترل شود. این نوع از بهره‌برداری به‌صورت خودکار انجام می گردد.
7- MBR می‌تواند به‌صورت مجموعه‌ای کامل و متحرک طراحی شود، آن‌چنان‌که فقط به محلی با وسعت بسیار کم نیاز داشته باشد.

شرایط بهره‌برداری از ممبرین MBR در سیستم MBRجهت تصفیه فاضلاب صنعتی
1- دمای فاضلاب صنعتی : 5 تا 45 درجه سانتی‌گراد ، pH بین 2 تا 10
2- نسبت هوا به آب در فاضلاب صنعتی : 20 به 1 تا 30 به 1
3- فشار عملیاتی فاضلاب صنعتی : کمتر از 02/0- Mpa ، 10 t/m3/h
4- ظرفیت فاضلاب صنعتی MBR : 1 تا 60 m/hr

محدوده کاربرد سیستم MBRجهت تصفیه فاضلاب صنعتی
1- فاضلاب صنعتی با غلظت بالا
2- فاضلاب صنعتی حاصل از صنایع غذایی، دام‌پروری و کشتارگاهی
3- فاضلاب حاصل از کارخانجات نوشابه‌سازی و شراب‌سازی
4- فاضلاب صنعتی حاصل از کارخانجات رنگ‌سازی، چرم‌سازی و کاغذسازی
5- استفاده مجدد از آب حاصل از ماشین‌شویی
6- فاضلاب صنعتی با غلظت بالای مواد آلی، مانند فاضلاب کارخانجات داروسازی
7- تغییر شکل تاسیسات قدیمی فاضلاب صنعتی
8- تاسیسات کوچک تصفیه آب
9- استفاده مجدد از آب حاصل از فاضلاب شهری و فاضلاب صنعتی

روش MBBR ـ (Moving Bed Biofilm Reactors)جهت تصفیه فاضلاب صنعتی
در سیستم MBBR از آکنه هایی (Packing) استفاده می شود که در مخزن هوادهی شناور می باشند. بیوفیلم یا لایه میکروبی، بر روی آکنه های غوطه ور رشد کرده و به این ترتیب توده بیولوژیکی شناور در محیط فاضلاب صنعتی که نقش تجزیه کننده مواد آلی را بعهده دارند را افزایش می و نیتروژن بسیار مطلوب است دهند., BOD، COD این روش جهت حذف.

پکینگ مدیا جهت تصفیه فاضلاب صنعتی
در سالهای اخیر استفاده از پکینگ مدیا به دلیل دارا بودن سطح تماس زیاد با حجم کم و در نتیجه افزایش راندمان تصفیه فاضلاب صنعتی به خصوص در روش های بیولوژیکی رشد چسبیده ، روز به روز در حال گسترش است. این پکینگ ها از بهترین مواد و عمدتا به صورت بلوک های سبک با ساختاری بسیار مقاوم در طرح های متنوع به شکل لانه زنبوری و شانه تخم مرغی با کانال عمودی، متقاطع و مورب تولید می گردند.

کاربرد و مواد مصرف پکینگ های مدیا در تصفیه فاضلاب صنعتی عبارتند از :
-بستر تماس در برج های گاززدایی
-بعنوان موج گیر جریان در مخازن ته نشینی و چربی گیری
– بعنوان بستر پر کننده رآکتورهای تصفیه فاضلاب صنعتی
– بستر مبادله کننده حرارتی در برج های خنک کننده

مزایای پکینگ های پلاستیکی در تصفیه فاضلاب صنعتی
– سطح مخصوص زیاد در واحد حجم کم
– مقاومت بالا در برابر اشعه uv و عوامل خوردگی
-وزن کم ، استحکام بالا، سهولت حمل و نقل

پکینگ مدیا در تصفیه فاضلاب صنعتی
استفاده از فرایند رشد چسبیده در سیستمهای هوازی و بی هوازی با تثبیت میکروارگانیزمها بر روی پکینگ و تشکیل بیوفیلم موجب افزایش جرم زیست توده به صورت چسبیده و معلق می شود و در عین بالا بردن تصفیه زیستی موجب کاهش حجم مورد نیاز تصفیه فاضلاب صنعتی می شود.

در اصلاح سیستمهای هوازی می توان با نصب مدیای بیوفیکس ( تحقیقات پیشرفته ) ظرفیت تصفیه خانه را چندین برابر افزایش داد و یا تصفیه خانه هایی که دارای مشکل می باشند ارتقاء داده و بهینه سازی نمود.
در بیوراکتورهای بی هوازی مانند UASB با نصب مدیای بیوفیکس ( تحقیقات پیشرفته ) در قسمتی از حجم راکتور و یا تمامی آن می توان علاوه بر بالا بردن ظرفیت بیوراکتور را نسبت به شوکهای آلی، هیدرولیکی، شیمیایی و حرارتی مقاوم ساخته و از فرار لجن جلوگیری نمود.
بر همگان واضح است که در صورت فرار لجن از راکتورهای بی هوازی به علت سرعت رشد (yield) پایین میکروارگانیسمهای بی هوازی ماهها وقت لازم است بیوراکتور دوباره به وضعیت مطلوب اولیه بازگردد.

موارد کاربرد این پکینگ مدیا افزایش ظرفیت تصفیه خانه های صنعتی موجود، بهینه سازی بایوراکتورهای در حال کار و مقاوم نمودن آنها به شوک های آلی- حرارتی و هیدرولیکی، حذف نیترات از آب شرب به روش بیولوژیکی، حذف آمونیاک از مزارع پرورش ماهی و افزایش ظرفیت آن، برج های تماس مایع و گاز، برجهای گاز زدایی و برج های خنک کننده و موارد بسیار دیگر می باشد.

مزایا: پکینگ مدیا Packing Media در تصفیه فاضلاب صنعتی
1- پیشرفته ترین مدیای تولید شده در جهان
2- به صورتی طراحی شده است که قطعات به یکدیگر و به هر حجمی مونتاژ می گردد.
3- تمامی بستر به صورت یکسان در دسترس می باشد.
4- هیچ فضای مرده ای وجود ندارد.
5- مشکل گرفتگی نداشته و احتیاج به بک واش ندارد.
6- جریان به هیچ عنوان شانس کانالیزه شدن ندارد
7- برای تمامی پروسس های هوازی و بی هوازی مناسب است.
8- دارای سطح تماس بسیار بالا می باشد.

روش IFAS ـ (Integrated Fixed Film Activated Sludge) در تصفیه فاضلاب صنعتی
این روش ترکیبی از دو فرآیند لجن فعال و فرآیندMBBR است. به همین دلیل توأما” دارای مزایای روشهای بستر ثابت و لجن فعال می باشد.
با ترکیب لجن فعال با قابلیت انعطاف پذیری بسیار زیاد و بستر ثابت با مقاومت بالا در مقابل شوک بار آلی و بیولوژیکی می توان راندمان بسیار بالایی را برای این سیستم فراهم آورد.